Om Mossängens förskola

Här hittar du information om Mossängens förskolas verksamhet och avdelningar.

På Mossängens förskola har vi, förutom de övergripande målen i Lpfö 98/10 (läroplanen för förskola), inriktat oss på barns utforskande och medfödda nyfikenhet.

Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar med att bygga upp en positiv självkänsla hos barnet genom att det får lyckas på sin egen nivå.

Leken är en viktig del av vår verksamhet och genom leken uppstår glädje, trygghet, kreativitet och självständighet hos varje barn.

Våra avdelningar

Fjärilen

På avdelning Fjärilen arbetar tre pedagoger i en barngrupp på cirka 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vi arbetar med att barnen i första hand ska bli trygga individer i gemenskap med barn och vuxna. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt.

Vi tror på det kompetenta barnet och uppmuntrar till självständighet i situationer då vi ser att barnet klarar av saker. När barnet upptäcker och utforskar sin omvärld är vi där som medforskare och stöttar barnet i dess utveckling och lärande. I samspel med kamrater utvecklar barnet sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utifrån barnens intressen utvecklar vi tema-arbeten där barnen ska känna stor delaktighet och få ett lustfyllt lärande. Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98/10) och områden som språk, matematik, naturvetenskap, motorik och socialt samspel genomsyrar hela verksamheten.

Fladdermusen

På Fladdermusen händer det spännande och roliga saker! Vi utgår från barnens intresse och önskemål och försöker skapa en intressant och givande verksamhet. Exempel på aktiviteter som vi har: utflykter, biblioteksbesök, bakning, experiment och tema av olika slag.

Vår verksamhet utgår ifrån Läroplanen, Lpfö 98/10 och även Den medvetna leken.

Varje vecka har vi två hjälpredor som får hjälpa till med till exempel dukning, hämta mat, torka bord, sopa, fylla på papper och hämta saker i förrådet. Detta är en del i att vi vill att barnen ska bli självständiga.

Grodan

På Grodans avdelning är vi ca. 18 barn i åldrarna 1-4, och tre pedagoger. Vårt största fokus ligger på att barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss och ha roligt här på förskolan.

Vi som pedagoger lägger stor vikt vid att vara närvarande och dela barnens upplevelser för att kunna stötta och utmana. Utifrån barnens intressen arbetar vi tematiskt. Vi ser barnen som kompetenta och utmanar dem att tänka och göra själva i den mån de kan, för att de ska kunna utveckla självständighet och en positiv självkänsla.

Vi arbetar i enlighet med läroplanen (lpfö 98/10) och vår grundverksamhet är uppbyggd på områden som identitetsskapande, socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi har startat upp ett arbete kring vår pedagogiska miljö för att utveckla miljön på avdelningen och dess förmåga att inspirera och utmana barnen ytterligare. Vårt mål är att miljön ska samverka med oss som en "fjärde pedagog". 

Trollsländan

På avdelning Trollsländan arbetar tre pedagoger i en barngrupp med 4 åringar. Vi arbetar med att barnen i första hand ska bli trygga individer i gemenskap med barn och vuxna. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt.

Vi tror på det kompetenta barnet och uppmuntrar till självständighet i situationer då vi ser att barnet klarar av saker. När barnet upptäcker och utforskar sin omvärld är vi där som medforskare och stöttar barnet i dess utveckling och lärande. I samspel med kamrater utvecklar barnet sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utifrån barnens intressen utvecklar vi tema-arbeten där barnen ska känna stor delaktighet och få ett lustfyllt lärande. Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98/10) och områden som språk, matematik, naturvetenskap, motorik och socialt samspel genomsyrar hela verksamheten.

Ugglan

På avdelning Ugglan arbetar tre pedagoger i en barngrupp på cirka 18 barn i åldrarna 1-4 år. Våra huvudsakliga mål är att barnen ska känna sig trygga och ha roligt på förskolan. För att uppnå detta utformar vi vår verksamhet utifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi tror på det kompetenta barnet och lär av varandra. Genom ett utforskande arbetssätt står barnens tankar och nyfikenhet i centrum.

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt och strävar hela tiden efter självständiga barn. Alla barn ska få tid att utvecklas i sin egen takt och för att uppnå detta är vi som personal närvarande och stöttande.

Vår verksamhet grundar sig på läroplanen Lpfö 98/10 och områden som identitetsskapande, socialt samspel, språk, matematik, motorik, naturvetenskap och teknik . Dessa områden knyter vi bland annat samman genom tema arbete för att barnen ska uppnå en helhet och utvecklas på olika plan.

Senast ändrad: