Barns inflytande

Vi jobbar kontinuerligt med att barnen ska kunna ha inflytande i sin vardag på förskolan. Enligt barnkonventionen ska barn ha möjlighet att göra sin röst hörd och på så vis kunna påverka frågor som rör dem.

När vi skapar lärmiljöer utgår vi från barnens intressen, behov samt delaktighet.

Vi har regelbundet reflektioner i arbetslagen där vi synliggör barnens olika intressen, lärande, tankar m.m. Detta är en viktig del av vårt arbete för att vidareutveckla vår medvetenhet, synliggöra olika perspektiv i utbildningen samt kunna stärka barnens röst i ett samhällsperspektiv.

Barnen ges dagligen möjlighet till att göra medvetna val kring bland annat aktiviteter, lekar, frukt och mat.