Om Pilängens förskola

På Pilängens förskola fäster vi stor vikt vid leken och dess betydelse för barns utveckling. ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Läroplanen för förskola Lpfö 98 rev 2010 s 6).

Genom dokumentation synliggör vi verksamheten och barnens lärprocesser, för såväl oss som barnen och er föräldrar. Vi arbetar temainriktat och fångar upp det barnen visar intresse och nyfikenhet inför. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”(Lpfö 98 rev 2010 s 7).

Naturvetenskap

Förskolan har utvecklat sitt arbete med naturvetenskap och matematik. Detta för att ytterligare stimulera barnens nyfikenhet avseende naturvetenskapliga fenomen och matematiskt tänkande. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar samt utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Lpfö 98 rev 2010 s 10).

Då det är barnens intressen och lärprocesser som ligger till grund för verksamheten på förskolan förändras både verksamheten och miljöerna kontinuerligt. ”Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer”(Lpfö 98 rev 2010 s 6).

Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara på alla de oändliga möjligheter närområdena ger oss i den dagliga verksamheten.

Björkängens uteförskola

På ängarna utanför förskolan finns Björkängens uteförskola. Uteförskolan har även en egen lokal inne på Pilängen.

På Blomsterängen som ligger i anslutning till Mossängens förskola, tvärs över gräsmattan, har Pilängen, Nattfjärilen och Björkängen tvärgruppsverksamhet för våra 5-åringar, under del av dag.

Ekologisk mat

Lunchen levereras från Djupadalskolans ekologiska kök.

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning (pdf, 229.7 kB) där föräldern hela tiden är med sitt barn under fyra dagar. Här får föräldern tillfälle att tillsammans med barnet uppleva förskolans dagliga rutiner samtidigt som man lär känna både personal och övriga barn. (se nedan).

Likabehandling

Likabehandlingsplan (pdf, 1.4 MB)

Senast ändrad: