Om Rönneholms förskola

Rönneholms förskola är en nybyggd förskola alldeles intill Rönneholms parken, byggd i tre plan och med plats för ca. 295 barn. Här bedriver vi pedagogisk verksamhet utifrån Läroplanen.

Vår utbildning vilar på förskolans läroplan. Här sker spontan och planerad undervisning utifrån barnens intressen och behov. Barnen ska med lust och glädje komma till förskolan, alla barn ska känna trygghet och välbefinnande. 

För att kunna möta varje barns behov arbetar vi mycket i små grupper. Vi lägger då mycket fokus på språk, matematik, naturkunskap, rörelse och estetiska aktiviteter. Målsättningen är att alla barn ska vara ute en stund varje dag, antingen på vår förskolegård eller i de närliggande parkerna/lekplatserna. Förskolan förfogar också över några lådcyklar som används i undervisningen.

Språk och flerspråkighet

Barn behöver sätta ord på sina upplevelser, frågor och tankar. I dagliga samtal och dialoger uppmuntras och stöttas barnens språkutveckling. Vi sjunger ofta tillsammans och använder rim och ramsor och läser böcker

Rörelse

När barnen börjar på förskolan har de ofta just lärt sig gå och varje rörelse är god träning för motorikens utveckling.  Material och leksaker finns som utmanar till rörelse och rytmik.

Estetisk verksamhet

Vi vill ge barnen möjlighet och uppmuntran att utveckla sin kreativa ådra, stimulera, locka och låta fantasin flöda. Genom att använda olika sorters material, former och mönster tränas barnens finmotorik och matematiska tänkande.

Matematik/naturkunskap

I aktiviteter under dagen arbetar vi med matematiska begrepp, såsom siffror, lägesord samtidigt som vi jobbar med rumsuppfattning. I leken konstruerar, sorterar, klassificerar barnen olika material.

Barnen får möjlighet att uppleva biologiska, kemikaliska och fysikaliska fenomen genom experiment och naturbesök.

Partnerskola

Rönneholms förskola är en partnerskola där studenter genomför sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen (VFU). Partnerskolan kännetecknas av att det finns en väl fungerande verksamhet. Lärarna som handleder studenterna är behöriga i de ämnen som VFU-kursen avser och har eller ska genomföra handledarutbildning om 7,5 hp. Partnerskolan anordnar professionsutvecklande seminarier där yrkesskickliga lärare möter studenterna under deras VFU.

 

Grön Flagg

På Rönneholms förskola arbetar vi med Grön Flagg som är ett lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.

Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools med flera miljoner engagerade barn och vuxna världen över.

Syftet med Grön Flagg är att ge barnen möjlighet att vara del i den förändring som behövs för att vår värld ska bli mer hållbar. Med hållbar utveckling menar vi i korthet vår strävan efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra vår egen framtid

I Grön Flagg-programmet planeras aktiviteter och undervisning utifrån valda utvecklingsområden. Förskolan arbetar med nya utvecklingsområden varje läsår och ansöker efter avslutad ”Grön Flaggresa” om certifiering. När förskolan tilldelats certifieringen är det möjligt att få hissa Grön Flagg flaggan, vilket Rönneholms förskola är stolta över att få göra.

Rönneholms förskola fick Grön flaggcertifiering 2021 för sitt arbete med följande utvecklingsområden (teman):

  • Flerspråkighet (Global samverkan)
  • Sopsamlarmonster (Skräp & Avfall)
  • Lustfyllda måltider (Livsstil & Hälsa)

Under läsår 21/22 arbetar förskolan med följande utvecklingsområden (tema):

  • Djur & Natur (Djur & Natur)
  • Sopsamlarmonster (Skräp & Avfall)
  • Flerspråkighet (Global samverkan)

Är du nyfiken på hur förskolan arbetar med de tre utvecklingsområdena så läs gärna handlingsplanen i hemvistpärmen med information för vårdnadshavare eller prata med personalen på ert barns hemvist. Arbetet med Grön Flagg beskrivs också på Bloggen under hållbar utveckling.