Om Rönnens förskola

Här hittar du information om Rönnens förskolas verksamhet.

Vår verksamhetsidé är att bygga en verksamhet med inspiration från Reggio Emilia. Där varje barn ses som unikt och som ständigt involverad i sitt eget lärande, där barnet skapar sig själv i relationer till andra. Den pedagogiska grundsynen är att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende kraft att utforska sin omvärld.

I praktiken innebär det att vi arbetar med pedagogisk dokumentation, reflektion, tema och projektarbete för att skapa ett forskande och experimenterande klimat med miljöer som stimulerar lärandet. Pedagogerna arbetar med att vara medforskande och utmana barnen i deras lärprocesser.

Inomhus- och utomhusmiljö

På Rönnens förskola är miljön väl genomtänkt för att skapa en miljö som inspirerar barnet och lockar till lek och utforskande aktiviteter. Vi har en tydlig miljö där allt material är synligt för barnen. Rummen är indelade i stationer som vi förändrar i takt med barnens utveckling och lärande.

En stor del av vår pedagogiska verksamhet sker utomhus. Vår gård har stora ytor och mycket grönska. Här kan barnen utveckla sin motorik genom att till exempel springa, klättra, spela boll, gunga och cykla.

Vår utemiljö erbjuder barnen många olika aktiviteter. Vi har till exempel "bygg och konstruktion" ute på gården, där barnen kan hämta material som de använder i lek och lärande. Vi har också möjligheter att ta ut stafflier, färg och material för skapande verksamhet så att barnen kan göra även detta ute.

Köket

På vår förskola finns ett tillagningskök. Där ligger fokus på att inhandla ekologiska och kravmärkta varor så långt det är möjligt.

Barnråd

Vi vill bygga en praktik där barnen har inflytande och känner sig delaktiga i det som sker på vår förskola och för att bygga en sådan praktik så arbetar vi med att skapa många olika möten och mötesplatser. En av dessa mötesplatser är barnrådet, här kommer barnen mellan 2-5 år som representanter för sin enhet och möter förskolechefen. Vi ser på barnrådet som ett forum för delaktighet och som en övning i demokratiutövande. I barnrådet kan barnen påverka, framföra sina tankar och idéer om förskolan samt ta del av frågor som rör "livet" på förskolan.

Se film

Filmen om Barnrådet.

Miljöpedagogik

På Rönnens förskola har utomhuspedagogiken en central roll. Ute på gården är det, liksom inne, fokus på lek och lärande. Vi vill vara nära barnen och göra de tillägg som utvecklar leken och gör dem intresserade att lära mer. Här är Rönnens utomhuspedagogikgrupp, där en representant från varje enhet är med, drivande.

Vi på Rönnens förskola arbetar också med lärande för hållbar utveckling (LHU). Lärande för hållbar utveckling är något som genom läroplanen också ska genomsyra hela verksamheten. Genom etiska samtal, lärande om vår miljö, natur och kultur håller vi diskussionen om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle levande tillsammans med barnen.