Om Sånglärkans förskola

Värdegrund

Vi värnar om en stabil och trygg värdegrund och har väl förankrade riktlinjer kring förhållningssätt på förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt för att bidra till att barnen utvecklar sin empati och förståelse för allas lika värde.

Språkutveckling

Oavsett om det gäller planerade aktiviteter, lek eller vardagssituationer så har vi alltid barnens språkutveckling i fokus. Med drama, musik, sång, rim och ramsor vill vi på ett lekfullt sätt främja alla barns utveckling av språket.
Vi månar om leken där barnens sociala, emotionella och språkliga utveckling ges möjlighet att utvecklas.
Vi använder oss av TAKK- tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det stärker och hjälper förståelsen av det talande språket.

Uteverksamhet

Sånglärkan har både en egen inhägnad gård, tillgång till en stor fin gård på Ormvråksgatan med spännande lekplats samt närhet till flera parker. Vi bedriver en medveten pedagogisk utbildning utomhus och har även uppsökande verksamhet i förskolans närområde.

Miljöarbete

Vi källsorterar tillsammans med barnen och vårt matavfall omvandlas till biogas. Med utgångspunkt i närmiljön vill vi skapa kunskap om naturen. Vi arbetar för att barnen går vidare till skolan med en påbörjad förståelse och respekt för vår gemensamma miljö.