Om Solbackens förskola

Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Förskolans arbete baseras på respekt, samhörighet, mångfald och ett tillåtande klimat för varje individ. Barnets utveckling, inflytande och språk är alltid i fokus.

Personalen arbetar ständigt för att skapa en lärmiljö som stimulerar till utveckling och lärande. Genom att ta tillvara på barnens kunskaper, erfarenheter och intressen arbetar förskolan med att förändra och utveckla undervisningen.

Våra prioriterade mål

Under hösten 2021 och våren 2022 arbetar förskolan utifrån de prioriterade utvecklingsområdena värdegrund, språk med fokus på matematik samt digitalt meningsskapande.

Värdegrundsarbetet utgör grunden för verksamheten och undervisningen och är ett ständigt pågående arbete i förskolan. Personalen har ett förhållningssätt där de arbetar nära barnen med en vilja att förstå barnens intentioner ur ett barns perspektiv. Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sitt eget lärande genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla sin demokratiska kompetens. Barnkonventionen och samtal om barnets rättigheter är ett återkommande inslag i undervisningen.

Förskolan använder det digitala dokumentationsverktyget Unikum för att synliggöra alla barns utveckling och lärande.

Solbackens förskola har ett nära samarbete med förskolorna Stadionparken och Lorensborg.

Val av arbetssätt

Förskolans arbete är projekterande och grundas på gemensam teori.

För att ge barnen en bra utbildning görs val av metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bland annat med fokus på språk, mångfald, värdegrund och lärande miljöer.

Förskolan deltar i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Detta är en kompetensutvecklingsinsats för personalen som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Personalen får möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.

Måltider

Det serveras en frukostbuffé klockan 7.30–8.30 för de barn som vistas tidigt på förskolan. På förmiddagen erbjuds frukt och smörgås och klockan 11.30 serveras lunch som kommer från Södra Sommarstadens centralkök. De barn som är kvar på eftermiddagen får mellanmål klockan 14.30 och frukt cirka klockan 16.30. Förskolan erbjuder en varierad, hälsosam och sockersnål kost.

Vision

Utbildningen bedrivs projektinriktat, ämnesövergripande och baseras på respekt, samhörighet, mångfald och ett tillåtande klimat för varje individ. Utbildningen utgår från barnens lekfullhet, nyfikenhet, kreativitet, utforskande och tar vara på deras kunskaper, förundran och erfarenheter. Förskolan genomsyras av en trygg och demokratisk miljö där alla barn, personal och vårdnadshavare är delaktiga.

Värdeord

Förskolans värdeord från läroplanen för förskolan, Lpfö 18:

  • 2:1 Demokrati, respekt, människors lika värde
  • 2:2 Trygghet, lärande, helhet, nyfikenhet, lustfyllda lärandet
  • 2:3 Delaktighet, ansvar, påverkan, demokrati, förståelse, lyhördhet
  • 2:4 Samarbete, förtroende, delaktighet, ansvar, respekt
  • 2:5 Samarbete, samverkan
  • 2:6 Dokumentation, kvalitet, kunskap
  • 2:7 Kvalitet, ansvar, samarbete, lärandemiljö

Grön Flagg

Solbackens förskola har Grön Flagg-certifiering sedan 2017. Grön Flagg är en metod som baseras på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Genom Grön Flagg bedriver förskolan undervisning där barnen utvecklar sin förståelse för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Hållbar utveckling

Solbackens förskola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.