Om Solbackens förskola

Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Vårt arbete baseras på respekt, samhörighet, mångfald och ett tillåtande klimat för varje individ. Barnets utveckling, inflytande och språk är alltid i fokus.

Personalen arbetar ständigt för att skapa en lärmiljö som stimulerar till utveckling och lärande. Genom att ta tillvara på barnens kunskaper, erfarenheter och intressen arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla undervisningen.

Våra prioriterade mål

Under skolår 2019/2020 arbetar förskolan utifrån de prioriterade målen språk, naturvetenskap och teknik.

Värdegrundsarbetet utgör grunden för verksamheten och undervisningen och är ett ständigt pågående arbete i förskolan. Personalen har ett förhållningssätt där de arbetar nära barnen med en vilja att förstå barnens intentioner ur ett barns perspektiv. Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sitt eget lärande genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla sin demokratiska kompetens. Barnkonventionen och samtal om barnets rättigheter är ett återkommande inslag i undervisningen

Vi arbetar även med det kommungemensamma utvecklingsområdet "Alla barns rätt till stöd" och vi formar våra utbildningsmiljöer så att de ska vara tillgänglig för alla barn. Personalen har ett förhållningsätt där barnens inflytande och behov är i fokus. På förskolan använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra alla barns utveckling och lärande. Förskolan följer Förskolans styrdokument, lagar och avtal, läroplan, skollag, barnkonvention, samt arbetar med kriterier för en Hållbar utveckling och Grön Flagg.

Solbackens förskola har ett nära samarbete med förskolorna Lorensborg, Stadionparken och Stensjön när det gäller utveckling och lärande samt personal och barn.

Val av arbetssätt

Förskolans arbete är temainriktat och grundas på gemensam teori.

För att bli en framgångsrik förskola gör vi val av metoder som vilar på vetenskaplig grund och som utvecklar verksamheten för att uppnå en ökad måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten.

Arbetet med att utveckla vår organisation fortsätter med fokus på språkutveckling, lärande miljöer, arbete med normer och värden, mångfald och kultur samt att förbättra samverkan och kommunikation med våra vårdnadshavare.

Förskolan deltar i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet.
Detta är en kompetensutvecklingsinsats för personalen som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Personalen får möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.

Läs mer

Läs eller ladda ner Skolverkets PDF om Läslyftet.

Måltider

På Solbackens förskola serveras frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen erbjuds frukt och smörgås och på eftermiddagen har förskolan en liten fruktstund ca 16.30. Maten på Solbackens förskola och Juvelen på Stensjögatan 22-24 kommer från Södra Sommarstadens centralkök. Onyxen får mat från Lorensborgs förskola. Maten är till stor del ekologisk och sockersnål.

Vision

Vi arbetar i en trygg och demokratisk miljö där all personal, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Samspel, respekt och trygghet ligger till grund för allt lärande. Vi tror på ett ständigt reflekterande sinne som leder till utveckling och förändring.

Värdeord

Förskolans värdeord från läroplanen för förskolan, Lpfö 18:

  • 2:1 Demokrati, respekt, människors lika värde
  • 2:2 Trygghet, lärande, helhet, nyfikenhet, lustfyllda lärandet
  • 2:3 Delaktighet, ansvar, påverkan, demokrati, förståelse, lyhördhet
  • 2:4 Samarbete, förtroende, delaktighet, ansvar, respekt
  • 2:5 Samarbete, samverkan
  • 2:6 Dokumentation, kvalitet, kunskap
  • 2:7 Kvalitet, ansvar, samarbete, lärandemiljö

Grön Flagg

Solbackens förskola har Grön flagg-certifiering i tema: Skräp & Avfall, Djur & Natur och Global samverkan.

Hållbar utveckling

Solbackens förskola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (pdf, 36.2 kB).

Senast ändrad: