Om Solglimtens förskola

Solglimtens förskola är en förskola med en stor härlig förskolegård med slingrande cykelvägar, gungor, spännande klätterställning och natur som inspirerar och uppmuntrar till fantasi och lek.

Förskolans gård är uppdelad i två olika områden vilket bidrar till att man på ett naturligt sätt kan dela in barnen i mindre grupper.

Förskolans fokusområden under kommande år kommer att vara ”Sagans magiska möjligheter till språkutveckling” samt ”Digitalt meningsskapande i förskolan”. Dessa fokusområden kommer att löpa som en röd tråd genom förskolans olika projekt.

Tema för 2020/2021

Solglimtens tema för läsår 2020 / 2021 är ”Sagans magiska värld”. Boken som samtliga barngrupper kommer arbeta projekterande utifrån, heter ”Kurran och Pigan räddar en liten”. Genom att arbeta projekterande fördjupas barnens kunskaper, erfarenheter och upplevelser kring området som är i fokus. Det är på så sätt lättare att säkerställa att man arbetar med alla läroplanens område/läsår och att barnen blir erbjudna det de har rätt till enligt läroplan, skollag och barnkonventionen. I projekten är det barnens intressen som är vägledande för utformandet av undervisningssituationerna.

Förskolan arbetar även aktivt med att förändra sina lärmiljöer för att barnen ska få möjlighet att utforska och förundras över upptäckterna med materialet och med andra barn/vuxna. Samtliga avdelningar arbetar med digitala verktyg på olika sätt där ett av målen är att de digitala verktygen ska finnas naturligt i avdelningarnas olika inomhus- och utomhusmiljöer.