Om Stadionparkens förskola

Barnets utveckling, inflytande och språk är alltid i fokus. Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Vårt arbete baseras på respekt, samhörighet, mångfald och ett tillåtande klimat för varje individ.

Personalen arbetar ständigt för att skapa en utbildningsmiljö som stimulerar till utveckling och lärande. Genom att ta tillvara på barnens kunskaper, erfarenheter och intressen arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla utbildningens innehåll.

Våra prioriterade utvecklingsområde

Under hösten 2019 och våren 2020 arbetar förskolan utifrån de prioriterade utvecklingsområdena språk, naturvetenskap och teknik.

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden, det är ett med undervisningen och den pedagogiska vardagen. Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sitt eget lärande genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla sin demokratiska kompetens.

Vi arbetar även med det kommungemensamma utvecklingsområdet "Alla barns rätt till stöd" och vi omformar våra utbildningsmiljöer så att de ska vara tillgänglig för alla barn. Personalen har ett förhållningsätt där barnens inflytande och behov är i fokus. På förskolan använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra alla barns utveckling och lärande. Förskolan följer Förskolans styrdokument, lagar och avtal, läroplan, skollag, barnkonvention, samt arbetar med kriterier för en Hållbar utveckling och Grön Flagg.

Stadionparkens förskola har ett nära samarbete med förskolorna Lorensborg, Solbacken och Stensjön när det gäller utveckling och lärande samt personal och barn.

Val av arbetssätt

Förskolans arbete är temainriktat och grundas på gemensam teori.

För att bli en framgångsrik förskola gör vi val av metoder som vilar på vetenskaplig grund och som utvecklar utbildningen för att uppnå en ökad måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten.

Arbetet med att utveckla utbildningen fortsätter med fokus på språkutveckling, lärande miljöer, arbete med normer och värden, mångfald och kultur samt att förbättra samverkan och kommunikation med våra vårdnadshavare.

Förskolan deltar i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Detta är en kompetensutvecklingsinsats för personalen som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Personalen får möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.

Läs mer

Läslyftet i förskolan. En presentation för vårdnadshavare. (pdf, 821.8 kB)

Måltider

Det serveras en frukostbuffé kl. 7.30–8.30 för de barn som vistas tidigt på förskolan. På förmiddagen erbjuds frukt och smörgås. Kl. 11.30 serverar vår kokerska hemlagad lunch. De barn som är kvar på eftermiddagen får mellanmål kl. 14.30. Fruktstund ca 16.30. Vi erbjuder en varierad, hälsosam och sockersnål kost.

Vision

Vi arbetar i en trygg och demokratisk miljö där all personal, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Respekt och uppmuntran ligger till grund för allt lärande. Vi tror på ett ständigt reflekterande sinne som leder till utveckling och förändring.

Värdeord

Förskolans värdeord från läroplanen för förskolan, Lpfö 18:

 • 2:1 Demokrati, respekt, jämställdhet, människors lika värde
 • 2:2 Trygghet, omsorg, nyfikenhet, utforskande, lust att leka och lära,
  utbildning.
 • 2:3 Delaktighet, inflytande, ansvar, påverkan, demokrati, förståelse,
  lyhördhet
 • 2:4 Samarbete, tillitsfull relation, delaktighet, ansvar, respekt
 • 2:5 Samarbete, samverkan
 • 2:6 Dokumentation, analys, kvalitet, kunskap
 • 2:7 Kvalitet, ansvar, samarbete, undervisning, lärandemiljö
 • 2:8 Utbildning, helhet, kvalitet, måluppfyllelse, förutsättningar,
  kompetens, samverkan

Grön flagg

Förskolan har en certifiering, Grön Flagg. Här kan ni läsa mer om förskolans arbete med Grön Flagg.

Hållbar utveckling ​

På vår förskola för vi in ett helhetstänk om hållbar utveckling i barnens vardag och har fått utmärkelse (pdf, 44.2 kB) för vårt arbete enligt Skolverkets kriterier för  "skola för hållbar utveckling".

Partnerskola

Stadionparkens förskola är partnerskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med lärosäten som utbildar förskollärare och barnskötare. Vi tar emot både förskollärarstuderande och barnskötarpraktikanter och handleder dem på deras väg genom utbildningen.

Senast ändrad: