Vår profilering

Med inspiration från Reggio Emilias filosofi tar vi vår utgångspunkt i konsten och det konstnärliga skapandet.

Konsten inbjuder till inlevelse, upplevelse och insikt - skapandet består av bl a färg och form, musik, rörelse och rytmik. Och som en röd tråd genom hela arbetet löper språket!

Barns nyfikenhet

Vi ser barnen som kompetenta individer, vi tror på deras förmågor och deras vilja att lära. Vår uppgift är att ta till vara barnens nyfikenhet, att som pedagoger finnas med i det gemensamma arbetet som stöd och förebilder.

Tillsammans med barnen upptäcker vi, undersöker och problematiserar.
När barn undersöker sin omvärld använder de alla sina sinnen och hela sin rörelseförmåga. Vi ger dem möjlighet att bearbeta och uttrycka dessa upplevelser och erfarenheter; vi ger dem stöd att förstå verkligheten.

Genom att vi arbetar med alla former av skapande, kan barnen oavsett ålder, mognadsnivå och personlighet hitta en uttrycksform som passar just dem. Våra arbetsmetoder förnyas och utvecklas löpande, alltid med barnens intressen och behov i fokus.

En gedigen helhetssyn på barns utveckling och lärande är viktigt för oss.

Teman tillvaratar barnens idéer

På våra förskolor och i förskoleklassen arbetar vi temainriktat i olika projekt. Dessa projekt pågår under olika långa perioder och ger barnen möjlighet att tränga djupare in i ett ämne, att verkligen sätta sig i nära relation till något.

Pedagogerna inventerar barnens intressen och kompetenser och utifrån detta bestämmer barn och pedagoger tillsammans vad temat ska innehålla. Ett tema kan innehålla allt, t ex matematik och teknik, biologi, relationer, språk med mera. Pedagogernas uppgift är att leda arbetet och erbjuda material, metoder och utmaningar. Vi arbetar indelade i mindre grupper så att alla barn får möjlighet att hitta sitt uttryckssätt. Genom att se och höra vad barnen gör, tycker och tänker hjälper vi dem att göra nya erövringar.

Portfolion gör utveckling synlig

Dokumentation har en självklar plats i vår verksamhet. Därför arbetar vi med portfolio för både barn och pedagoger. Portfolio är en metod som innebär att man med utgångspunkt från individen systematiskt samlar dokumentation som visar på utveckling, till exempel egna alster, foton och intervjuer.

Genom att synliggöra barnens och pedagogernas utveckling och lärande, får föräldrarna god insyn i vårt och barnets dagliga arbete. För barnet innebär det att kunna återuppleva, reflektera och bli medveten om sitt eget lärande.