Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Tröskans förskolas föräldrasamverkan, förskolesamråd och föräldramöte.

Föräldrasamverkan

Enligt Läroplanen för förskolan 2018 (Lpfö 18) (2019, s. 17) skall förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Vi erbjuder kontinuerliga samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår.

Vårdnadshavarna ges även möjlighet till att vara delaktiga i utbildningen, genom förskolesamråd och föräldramöte och utvecklingssamtal.

Förskolesamråd

På förskolesamrådet träffas vårdnadshavare som representerar olika avdelningar på förskolan, rektorn och representanter från arbetslagen. Detta sker två till tre gånger varje termin. På dessa möten informerar rektorn om övergripande frågor, såsom personalsituationen på förskolan, budget, eventuella förändringar samt vad som sker i området i övrigt. I detta forum ges vårdnadshavarna också möjlighet att framföra sina synpunkter utifrån frågor av generell karaktär som påverkar barnen och verksamheten i stort.

Vårdnadshavarna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Rektorn och övrig personal uppskattar att vårdnadshavarna engagerar sig och är delaktiga med sin kunskap om sina barn. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för barnens framtid. Genom att engagera dig får du samtidigt en bättre inblick i ditt barns utbildning.

Föräldramöte

Minst en gång per år har förskolan föräldramöte. På föräldramötet tar varje avdelning upp ämnen som rör förskolan, pedagogiskt innehåll och aktuella frågor.