Avdelning Grodan

Här hittar du information om avdelningen Grodan på Vintries förskola.

Barns delaktighet och inflytande är viktigt för oss. Vi formar vår verksamhet utifrån barnens olika intresse.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom skapande, sång och musik, drama och rörelse är vanliga inslag i vår dagliga verksamhet.

Läroplanen

Läroplan för förskolan Lpfö rev 2010:

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.