Förskoleförvaltningens organisation

Den 1 maj 2016 genomfördes en organisationsutveckling i Malmö stads förskoleförvaltning, där förskolorna organiserades i fem utbildningsområden och 55 förskoleområden. Två nya ledarfunktioner inrättades, med syfte att arbeta nära medarbetare, barn och vårdnadshavare och ge stöd och ledning i vardagen. Förskolechefens roll inriktades mot strategisk ledning och utveckling.

Redan 2016 bestämdes att organisationsutvecklingen skulle följas upp kontinuerligt och utvärderas efter två år. Våren 2018 skickades en enkät ut till samtliga ledare och medarbetare i den pedagogiska verksamheten. Med utgångspunkt i enkäten har det sedan genomförts resultatdialoger i olika fokusgrupper (hösten 2018) och i ett ledarforum, där förvaltningens samtliga ledare deltagit (januari 2019). En slutrapport sammanfattar resultaten (juni 2019).

Rapporter