$left
$middle

Uppdaterad 18 augusti 2020

18 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tilläggsbelopp

Alla förskolor och all pedagogisk omsorg har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Tilläggsbeloppet lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd och avser således endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn och ha samband med barnets särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i verksamheten efter sina förutsättningar. Möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp gäller även för barn placerade i pedagogisk omsorg.  

I propositionen 2015/16:134 föreslås ändringar i bestämmelserna i skollagen om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Förändringarna innebär sammantaget att det syfte som redan idag finns angivet i förarbetena till dagens bestämmelser om tilläggsbelopp tydligare kommer till uttryck i författningstexten. Det föreslås alltså i övrigt inte någon ändring när det gäller villkoren för att ett tilläggsbelopp ska lämnas. Det grundläggande kravet att ett barns behov av särskilt stöd måste vara omfattande för att ett tilläggsbelopp ska lämnas kvarstår. För att tilläggsbelopp ska kunna lämnas krävs fortfarande att åtgärderna går utöver det som ingår i grundbeloppet. Det grundläggande kravet för att tilläggsbelopp ska lämnas – att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd – är högt ställt.

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp görs på en särskild blankett.

Handläggning av ansökningar

Förskoleförvaltningen gör en individuell bedömning av vad som framkommer i underlaget i varje enskild ansökan om tilläggsbelopp och fattar sedan beslut om ersättning som kommer att utbetalas till huvudmannen. Huvudmannen meddelas per post.

Utbetalning av ersättning

Till de fristående huvudmän som beviljats ersättning sker utbetalning av tilläggsbelopp månadsvis i samband med utbetalning av grundersättningen. Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldiga att återbetala beloppet.