$left
$middle

Så ansöker du om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Privata anordnare, exempelvis bolag eller föreningar, kan ansöka om rätt till bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem) som är ett alternativ till förskola. Du skickar in ansökan tillsammans med en budgetmall och nödvändiga bilagor till förskoleförvaltningen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag, den förening eller stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Den vanligaste formen är av enskild pedagogisk omsorg är ett företag som anställer dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Beslut om rätt till bidrag

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Om förskolenämnden bedömer att du som sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten enligt 25 kap. 10 § skollagen så får du beslut om rätt till bidrag.

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta verksamheten

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta enskild pedagogisk omsorg har huvudmannen två år på sig att göra det. Om verksamheten inte startats efter två år kan huvudmannen kontakta förskoleförvaltningen för att ansöka om förlängning.

Glöm inte andra tillstånd och regler

Det räcker inte att du skickar in en ansökan till förskoleförvaltningen för att få starta enskild pedagogisk omsorg. Du ska till exempel även skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Det krävs också att lokalen där du ska bedriva verksamheten har ett giltigt bygglov för verksamheten, oavsett om du planerar att bygga en ny lokal eller inte. Det är också viktigt att brandskyddet i lokalen ses över.

Läs gärna företagslotsens steg för steg-guide om du vill starta enskild pedagogisk omsorg för att få en bild över hela processen. Du kan också kontakta företagslotsen om du behöver vägledning.

Etableringskontroll innan verksamheten får öppna

Förskoleförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och verksamheten innan den pedagogiska omsorgen får starta. Det innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska kontakta förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten startar. Förskoleförvaltningen skickar då ett formulär till huvudmannen för att fylla i inför etableringskontrollen.

sv