Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Så här handlägger vi ansökan

Förskoleförvaltningens handläggning av ärenden om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg sker i flera steg.

 1. När en ansökan inkommer till förskoleförvaltningen registreras den, och ärendet tilldelas en handläggare. Ett bekräftelsemail skickas ut om att ansökan har mottagits.

 2. Handläggaren kontrollerar att registreringsbevis getts in för den aktuella associationsformen eller registerutdrag för den enskilda firman och att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.  Enligt 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. När ansökan skickas in till förskoleförvaltningen måste bolaget ha registrerats som bolag, ekonomisk förening, stiftelse e.d. hos registeransvarig myndighet exempelvis Bolagsverket.

  Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller – beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan – annan registeransvarig myndighet. Bifoga kvitto på att avgiften till registermyndigheten är betalad.

  Om ni inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste ni lämna uppgift om varför i ansökan.

 3. Om något saknas i ovanstående delar, begär förskoleförvaltningen in en komplettering. Inkommer ingen komplettering kan ansökan komma att avvisas.

 4. När förskoleförvaltningen säkerställt att registreringsbevis eller personbevis och registerutdrag inkommit samt att behörig firmatecknare skrivit under påbörjas handläggningen av ärendet. Handläggaren går igenom ansökan och kontrollerar om den är komplett.

 5. Om ansökan inte är komplett eller om det finns oklarheter skickas en begäran om komplettering till sökanden. Tidsfristen för att komplettera är ca 10 arbetsdagar.

 6. Om begärda kompletteringar inte inkommer kan ansökan komma att avslås.

 7. Om begärda kompletteringar inkommer kallas sökanden till en intervju. Intervjun utgör en del i bedömningen av sökandens förutsättningar att bedriva verksamheten. Eventuellt kan det bli aktuellt att begära in ytterligare komplettering efter intervjun.

 8. Handläggaren gör en helhetsbedömning utifrån materialet i ärendet och skriver fram ett förslag till beslut.

 9. Förskolenämnden fattar beslut i ärendet. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns bilagt beslutet.

 10. Sökanden bör ha fått ett brev om att de kan hämta ut sitt beslut på närmaste postombud cirka två veckor efter nämndmötet.