Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anmälningsärenden

Inkomna klagomål från föräldrar och andra utomstående riktade mot en fristående huvudman utgör en anmälan hos förskoleförvaltningen. 

Förskoleförvaltningen ansvarar för att utreda dessa anmälningar mot fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg i Malmö kommun avseende skollag, läroplan och andra bestämmelser. Undantaget är anmälningar som gäller diskriminering och kränkande behandling  (kapitel 6 i skollagen) som Diskrimineringsombudsmannen respektive Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsynsansvar för.

Anmälan kommer in

När en anmälan kommer in så gör förskoleförvaltningen en första bedömning av om ärendet faller inom förskoleförvaltningens tillsynsområde. Skulle det vara så att anmälan bedöms ligga inom en annan tillsynsmyndighets område så överlämnas anmälan till rätt myndighet.

Om huvudmannen inte har fått ta del av klagomålet och bedöms ha förutsättningar att rätta till de brister som anmälts, kan anmälan överlämnas till huvudmannen för utredning och åtgärder. 

Anmälningar som innehåller uppgifter av allvarlig karaktär utreds alltid av förskoleförvaltningen. 

Förskoleförvaltningen utreder

Anmälningsärendena handläggs ofta i ett ”skriftligt förfarande”, men besök och intervjuer kan också förekomma om det behövs för utredningen. Huvudmannen är enligt skollagen skyldig att på tillsynsmyndighetens (förskoleförvaltningens) begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar som behövs för att utreda anmälan. 

Beslut fattas

Efter utredning av anmälan fattar förskolenämndens arbetsutskott ett beslut i ärendet. Beslutet kan innebära något av följande:

  • Beslutet är att ärendet avslutas och huvudmannen inte behöver göra några åtgärder.
  • Beslutet är att huvudmannen föreläggs att vidta åtgärder för att rätta till konstaterade brister.

Beslutet skickas enbart till huvudmannen och inte anmälaren, men anmälaren har möjlighet att begära ut beslutet från förskoleförvaltningen.

I samband med att beslutet lämnas till huvudmannen meddelas ett svarsdatum för redovisning till förskoleförvaltningen om åtgärder huvudmannen vidtagit för att rätta till de konstaterade bristerna.

Efter att huvudmannen inkommit med redovisning av åtgärder kan ärendet avslutas, alternativt så fattas ett nytt beslut med ytterligare föreläggande riktade mot huvudmannen.