$left
$middle

Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Etableringskontroll innan en ny verksamhet startar

Innan en ny förskola öppnar eller flyttar in i nya lokaler, eller innan en ny dagbarnvårdare tar emot en barngrupp gör förskoleförvaltningen en etableringskontroll.

Etableringskontrollen genomförs av tjänsteperson från förskoleförvaltningens avdelning för kvalitet och myndighet. Denna form av tillsyn är till för att se att den planering som huvudmannen har presenterat i sin ansökan går att genomföra.

Etableringskontrollen sker så nära inpå verksamhetsstart som möjligt. Det är huvudmannen som ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta förskoleförvaltningen så att tid för etableringskontroll bokas in.

Inga barn får skrivas in i en ny verksamhet innan etableringskontrollen är genomförd.

Om verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar förskolenämndens arbetsutskott beslut om att avsluta etableringskontrollen.

Granskning vid etableringskontroll hos en ny dagbarnvårdare

Etableringskontroll hos en ny dagbarnvårdare innebär att förskoleförvaltningen granskar att huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen kan bedriva verksamheten i enlighet med de föreskrifter och riktlinjer som gäller. Granskningen sker dels skriftligt genom att huvudmannen skickar in ett fullständigt ifyllt formulär gällande aktuell etableringskontroll och dels genom besök i verksamheten där det bland annat ingår en intervju med dagbarnvårdaren/personalen.

De föreskrifter och riktlinjer som Malmö stad utgår ifrån vid tillsynen är de som gäller för pedagogisk omsorg:

 

Huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen ska vid etableringskontrollen bland annat redovisa att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns anställd personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
 • Det finns färdigställda och ändamålsenliga lokaler i respektive dagbarnvårdares bostad. Giltigt lägenhetskontrakt ska uppvisas i samband med etableringskontrollen. Vid behov ska bygglov kunna uppvisas.
 • Det finns i respektive dagbarnvårdares bostad material med tillräcklig variation och omfattning för att stimulera barnens utveckling och lärande samt förbereda barnen för fortsatt lärande.
 • Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek i respektive dagbarnvårdares barngrupp.
 • Det finns rutiner för barnsäkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.
 • Det finns en aktuell planering utifrån styrdokumenten för hur verksamheten ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande samt förbereda barnen för fortsatt lärande.
 • Verksamhetens öppettider är i överensstämmelser med Malmö stads ramtider.
 • Det finns en klagomålshantering.

Granskning vid etableringskontroll av en ny förskola

Etableringskontroll av en ny förskola innebär att förskoleförvaltningen inom ramen för tillsynsprocessen granskar att huvudmannen kan bedriva verksamheten i enlighet med de föreskrifter som gäller.

De föreskrifter och riktlinjer som Malmö stad utgår ifrån vid tillsynen är de  som gäller för förskola:

Huvudmannen för förskolan ska vid etableringskontrollen bland annat redovisa att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns färdigställda lokaler som är ändamålsenliga så att syftet med utbildningen kan uppnås.
 • Det finns utrustning och material så att syftet med utbildningen kan uppnås. 
 • Samtliga lokaler, utrustning och utemiljö  är godkända av miljöförvaltningen samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt miljöbalken samt för brandskydd. Dessutom ska beviljade bygglovshandlingar uppvisas.
 • Det finns rutiner för barnsäkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.
 • Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.
 • Det finns anställd rektor, förskollärare och annan personal.
 • Det finns en aktuell planering utifrån styrdokumenten för hur verksamheten ska bedrivas för att syftet med utbildningen ska uppnås.
 • Öppettider
 • Klagomålshantering