Vårt arbete med kvalitet

Kvalitetsarbetet i förskolan består av flera olika delar och pågår kontinuerligt under året. Uppdraget är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Här hittar du övergripande information om de olika insatserna.

Barngruppers storlek

Barngruppernas storlek måste bedömas utifrån flera saker. Bland annat lokalerna, personaltätheten, sättet att organisera det pedagogiska innehållet och barngruppens sammansättning och behov. Förskolecheferna i Malmö stad har tillsammans tagit fram ett analysstöd som ska hjälpa dem och deras medarbetare i arbetet med barngruppers storlek och sammansättning.

Förskoleenkäten

I förskoleenkäten får du som vårdnadshavare svara på frågor om vad du tycker om verksamheten. Alla svar används som underlag för att utveckla förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Malmö. Även synpunkter och klagomål som kommer in under året tas med i kvalitetsarbetet.

Förskolebladet

Ett förskoleblad innehåller nyckeltal som på olika sätt speglar verksamhetens förutsättningar. Det finns ett förskoleblad för varje förskola där det bland annat anges antalet inskrivna barn, andel förskollärare av pedagogisk personal och en del ekonomiska nyckeltal för verksamheten.

Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen måste förskolorna dokumentera sitt arbete mot diskriminering. De har även krav på sig att ha en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planen mot kränkande behandling ska innehålla rutiner för hur personal ska agera om:

  • Personal kränker eller trakasserar barn
  • Barn kränker eller trakasserar barn

Kemikalier i förskolan

För att minska barnens exponering för kemikalier i stadens lokaler har Malmö stad tagit fram ett utbildningsmaterial för personal i förskolor och på pedagogiska mötesplatser. Du kan ta del av detta material via länken nedan.

Kvalitetsmodell

Enligt kvalitetsmodellen ska förskolechefen tillsammans med medarbetarna på alla förskolor ta fram en kvalitetsplan och en kvalitetsrapport.

Varje förskola arbetar med att identifiera områden inom den egna verksamheten som kan utvecklas och sätter mål för dessa. I kvalitetsplanen står varför förskolan har satt upp de mål som finns, och hur de arbetar mot dessa mål. Utöver de egna målen ska varje förskola arbeta med ett kommungemensamt utvecklingsområde där ett generellt utvecklingsbehov har identifierats.

Utvecklingsbesök och självskattning

Utvecklingsbesök och självskattning är en del i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Alla förskolor får besök av exempelvis utvecklingspedagoger och/eller förste förskollärare som skattar förskolans verksamhet utifrån samma verktyg.

Pedagogiska utvecklingsteam

Det finns fem pedagogiska utvecklingsteam som arbetar operativt med verksamhetsutveckling i respektive förskoleområde.

Teamen kan till exempel arbeta med handledning, kompetensutveckling av medarbetare och som professionell förebild i den pedagogiska verksamheten.

Arbetar du i förskolan eller vill få en djupare inblick våra arbetssätt?

På sidan Kvalitetsutveckling i förskolan kan läsa mer om vårt kvalitetsarbete, olika mötesplatser, riktlinjer och arbetssätt kring diskriminering och sexuella trakasserier och mycket mer.