$left
$middle

Ansök till anpassad grundskola

Ansökan för skolformen anpassad grundskola är omfattande och består av flera delar.

Utredning

Om utredningen visar att eleven kan bli aktuell för anpassade grundskolan och vårdnadshavare avser att göra en ansökan så kontaktar rektor, i samråd med vårdnadshavare och elev, grundskoleförvaltningens samordnare för anpassad grundskola.

Samordnarens roll är att lotsa, samordna och stödja skola, vårdnadshavare och elev under ansökningsprocessen. Samordnaren ger aktuell information om ansökningsprocessen, skolformen anpassade grundskolan samt konsekvenserna av ett mottagande i anpassad grundskola och säkerställer att ansökan är fullständig då den skickas till Centrala specialistteamet för prövning.dskola ingår alltid en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Granskning av ansökan

När ansökan är komplett och granskning startar får du som vårdnadshavare besked om detta via brev. I brevet finns även kontaktuppgifter till handläggare. Om stora förseningar uppstår i ärendet, till exempel på grund av större kompletteringar, kommer du som vårdnadshavare få besked om det.

En tvärfacklig bedömargrupp granskar det inkomna underlaget och begär in kompletteringar vid behov, för att komma fram till om eleven tillhör den anpassade grundskolans målgrupp. När granskningen är färdig skickas en sammanvägd bedömning med förslag till beslut hem till vårdnadshavare och elev. För att ditt barn ska tillhöra anpassade grundskola och läsa enligt den anpassade frunskolans läroplan måste du som vårdnadshavare skriva under och skicka in ett medgivande. Om det finns två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna tillåta att barnet får tillhöra anpassade grunskola.

Beslut

Om en elev bedöms uppfylla kriterierna för anpassade grundskola och om elevens vårdnadshavare har gett sitt medgivande fattas ett beslut om skolformen och om huvudsaklig inriktning ska vara ämnen eller ämnesområden.

Om eleven inte bedöms uppfylla kriterierna för skolformen anpassad grundskola avslås ansökan. Med avslaget följer information om hur beslutet kan överklagas.

Inflyttad elev med tidigare beslut om anpassad grundskola i annan kommun

Om ett barn med beslut om skolform anpassad grundskola i en annan kommun flyttar till Malmö ska du som vårdnadshavare kontakta grundskolans samordnare för anpassade grunskola i Malmö. Beslut och beslutsunderlag inhämtas, med ditt medgivande, från kommunen där beslutet fattades. Handläggare på Malmö stads grundskoleförvaltning ser över handlingarna och meddelar sedan dig som vårdnadshavare via brev att beslutet från tidigare kommun kvarstår.

Skolplacering i anpassad grundskola

I samråd med vårdnadshavare och samordnare erbjuds eleven lämplig skolplacering inom ramen för skolformen anpassad grunskola. Anpassad grunskola, inriktning ämnen och ämnesområden, bedrivs på ett flertal skolenheter. Dessutom finns det specialiserade enheter för elever med omfattande flerfunktionsnedsättningar och för elever med autism. En elev som tas emot i anpassade grunskola kan också gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev, men läsa enligt läroplanen för anpassad grundskola.

Om du har frågor om ansökan eller om skolformen anpassad grunskola kan du kontakta grundskoleförvaltningen för att komma i kontakt med samordnaren.

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv