Stöd till familjehemsplacerade barn i grundskolan

Skolsatsning inom familjehemsvården (Skolfam) är en arbetsmodell som syftar till att ge varaktigt familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn. Arbetsmodellen riktar sig till barn som vid arbetets start går i förskoleklass till och med årskurs 7.

Just nu söker vi personer som vill ge stöd till familjehemsplacerade barn i deras skolarbete. Studerar du till lärare, socionom eller psykolog är du varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss.

I Malmö startade Skolfam under 2012 och omfattar barn som är varaktigt familjehemsplacerade av Malmö stad.

Skolsatsningen är förebyggande och vänder sig både till familjehemsplacerade barn som fungerar bra i skolan, samt till familjehemsplacerade barn med eventuella svårigheter. Det långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolan.

Skolfam i praktiken

Skolfam bygger på samverkan mellan de vuxna som finns närmast barnet i vardagen. Till varje barn knyts ett team med psykolog, specialpedagog, ansvarig barnsekreterare och ansvarig familjehemssekreterare som i sin tur samarbetar med skolan och familjehemmet.

Kartläggning, utbildningsplan och uppföljning

Teamet börjar med att göra en kartläggning av barnets förutsättningar att lära sig. Därefter tar de fram en utbildningsplan tillsammans med skolans pedagoger, rektorn och familjehemmet. Planen beskriver målen för arbetet och hur alla inblandade bäst kan stödja barnets skolgång. Utvecklingen följs upp kontinuerligt.

Ny kartläggning efter två år

Efter två år gör teamet om kartläggningen på nytt för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats.

Bakgrunden till Skolfam

Skolfam baseras på forskning som visar att barn som växer upp i familjehem generellt har sämre studieresultat än andra. De löper också hög risk att drabbas av allvarlig fysisk och psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem i vuxen ålder. Utbildning är den faktor som har visat sig skydda mest mot dessa risker – och det är också en faktor som är möjlig att påverka.

En arbetsmodell med goda resultat

Utvärderingar visar att med Skolfam som insats så når familjehemsplacerade barn som grupp i stort sett samma gymnasiebehörighet som andra barn.