$left
$middle

Ansökningsprocessen till grundsärskola

Ansökningsprocessen gällande skolformen grundsärskola är omfattande och består av flera delar. Har du frågor om grundsärskolan eller ansökan kan du kontakta Grundsärskolans resursteam.

Grundsärskolans resursteam

  • fattar beslut om mottagande i grundsärskolan
  • följer upp mottagna elever.

Grundsärskolans resursteam har bland annat till uppgift att pröva inkomna ansökningar till grundsärskolan. Resursteamet säkerställer en likvärdig, skyndsam och rättssäker mottagningsprocess enligt nationella riktlinjer.

Utredning

Om en elev trots särskilt stöd inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav och det dessutom finns tecken på att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp bör en utredning göras.

Rektorn tar initiativ till en utredning i samråd med vårdnadshavare och elev. I en utredning inför ansökan till grundsärskola ska det alltid ingå en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Lämna in ansökan

Rektorn kontaktar stadsområdets särskolesamordnare i samråd med vårdnadshavare och elev om utredningen visar att eleven bedöms ha rätt att gå i grundsärskola.

Särskolesamordnarens roll i ansökningsprocessen

Särskolesamordnarens roll är att lotsa, samordna och stödja skola, vårdnadshavare och elev under ansökningsprocessen till skolformen grundsärskola. Särskolesamordnaren ger aktuell information om ansökningsprocessen, skolformen grundsärskola och säkerställer att ansökan är fullständig när den skickas till Grundsärskolans resursteam för prövning.

Prövning inför mottagande

Grundsärskolans resursteam har hand om mottagningsprocessen som innefattar följande steg:

  1. En tvärfacklig bedömargrupp granskar det inkomna ansökningsunderlaget och begär kompletteringar vid behov.
  2. Bedömargruppen formulerar en bedömning med förslag till beslut.
  3. Vårdnadshavare och elev bjuds in till ett samrådsmöte inför beslutet tillsammans med berörd skola och särskolesamordnare.
  4. Vid samrådsmötet har vårdnadshavare möjligheter att lämna såväl synpunkter som sitt medgivande till ett eventuellt mottagande.

Beslut

Om en elev bedöms uppfylla kriterierna för att få gå på grundsärskola och om elevens vårdnadshavare har gett sitt medgivande fattas ett beslut. I samråd med särskolesamordnaren erbjuds eleven sedan en lämplig skolplacering inom ramen för skolformen grundsärskola.

Om eleven inte bedöms uppfylla kriterierna för skolformen grundsärskola ges avslag på ansökan och du får information om hur beslutet kan överklagas.

Kontakt till Grundsärskolans resursteam

Angela Dosa Zitko (enhetschef)
E-post: angela.dosazitko@malmo.se
Mobil: 0723-56 40 44

sv