Rektorn har ordet

Rektorsområdet Bergaskolan 6-9 omfattar grundskolans skolår 6-9 och grundsärskola skolår 6-10. Innevarande läsår har vi 20 klasser och cirka 565 elever , som huvudsakligen kommer från Bergaskolan F-5, Karl-Johanskolan och Djupadalsskolan samt en särskoleklass med 10 elever. 

Bergaskolan har två inriktningar, kommunikation och musik. Inom inriktningen kommunikation har vi dataundervisning och tidningen i skolan i skolår 6, muntlig framställan i skolår 7 och dataundervisning och retorik i årskurs 9. Musikprofilen finns i en klass i varje skolår och eleverna har musik i stället för ovan nämnda ämnen. 

Berga särskola har en verksamhet för de elever som behöver arbeta i en mindre grupp enligt särskolans kursplan. Här arbetar vi något längre skoldagar - heldagsskola, för att skapa utrymme för lärprocesserna. Vi har även mer uteverksamhet, och betonar elevernas sociala utveckling.

På Bergaskolan läser vi i tre perioder. Det innebär att läsåret är uppdelat i tre perioder och att eleverna koncentrerar sig på ett färre antal ämnen varje period. Alla har dock svenska, engelska, matematik, språkval och idrott under hela året. 

Bergaskolans elever är studiemotiverade och har i genomsnitt mycket bra resultat på de nationella proven i årskurs 9 och 97 % av dem är behöriga till gymnasiets nationella program. 

Skolledning, lärare och elevvårdande personal arbetar aktivt för att alla elever ska trivas och må bra. Detta för att få en så god inlärningssituation som möjligt så att eleverna kan nå goda resultat i sitt skolarbete Personalen söker kontinuerligt nya vägar för att höja sin kompetens, något som även kommer eleverna till godo. 

Skolan utbildar varje år tre elever från varje skolår till kamratstödjare. Deras främsta uppgift är att göra de vuxna på skolan uppmärksamma på elever som far illa. Nio lärare och skolans kurator bildar ett antimobbningsteam. De samtalar med eleverna utifrån de situationer som uppstår på skolan. 

Vi i personalen lägger ned ett stort arbete på att få alla våra elever att vara delaktiga i det dagliga skolarbetet. Detta gör vi genom klassråden som vi har varje vecka i alla klasser och elevrådet som träffas cirka en gång i månaden.  

Vi har även ett nära samarbete med elevernas föräldrar via föräldramöten, utvecklingssamtal, åhörarvecka och skolsamråd där skolledningen träffar föräldrarepresentanter. 

Bergaskolan är en skola där både personal och elever trivs och ges goda utvecklingsmöjligheter. 

Senast ändrad: