$left
$middle

Dammfriskolans vision

Denna vision är utarbetad av Dammfriskolans ledningsgrupp och gäller samtliga barn och all personal. Syftet med denna vision är att ge en arbetsinriktning i vårt dagliga arbete. Att vilja är att kunna.

Må bra

Vi arbetar för att skapa en trivsam atmosfär där det är nära till glädje och skratt. I vår arbetsmiljö känner vi oss trygga och har ett tillåtande klimat. Vi vågar pröva nytt, trots att vi inte alltid vet utgången av resultatet. Detta gör att lusten att lära ökar för alla. Alla känner att de har inflytande över vardagen och alla tar sitt ansvar för helheten.

"Vi-känsla"

Alla känner starkt att "laget går före jaget" vilket innebär att man inte alltid behöver vara i centrum utan det är tillåtet för andra att lysa. Vi känner stolthet för vår förskola/skola och arbetar för att bevara de positiva traditioner som finns. Alla arbetar i arbetslag och delar med sig av sina framgångar så att vi ständigt utvecklas. Våra barn är allas barn i förskolan/skolan.

Social kompetens

Vi fostrar barnen till självinsikt och ödmjukhet inför mångfalden i vårt samhälle och tar gärna del av andras uppfattningar. Vårt förhållningssätt präglas av allas lika värde. Vi strävar mot att skapa en dialog där vi anstränger oss att lyssna på vår omgivning. Vi visar ömsesidig respekt och har ett förhållningssätt som gör att vi skapar goda relationer för att få ett bra arbetsklimat. Vi lär empati genom att vara goda förebilder och samtala om känslor i olika situationer.

Kunskap och utveckling

Vi har en miljö där vi uppmuntras att upptäcka och att få vara nyfikna. Vi sätter tydliga mål för att göra arbetet begripligt. Vi tycker det är viktigt att målen uppfattas som möjliga att nå så att barnen uppmuntras till vidare lärande. Vi ser till helheten och arbetar ämnesövergripande för att på så sätt visa att kunskaperna har ett sammanhang. Våra barn ges möjlighet att reflektera över sitt lärande. Vi ger goda förutsättningar för vidare studier.

Framtidstro

Vi har positiva förväntningar på varandra och vi anstränger oss att tänka positivt i nya situationer. I vårt lärande skapar vi möjligheter att få självförtroende och tillit till vår egen förmåga, jag vill, jag kan, jag duger, jag är orädd för världen utanför.

sv