Elevernas verkliga inflytande sker i första hand i den ordinarie undervisningen.

Inför varje stort ämnesområde eller temaarbete diskuterar lärare och elever alltid vilka arbetsformer som ska användas, hur redovisning ska ske och vilken omfattning arbetet ska ha. Eleven har möjlighet att själv välja nivå på sitt arbete.

Elevråd

Elevråd utses varje läsår och består av elevrepresentanter. Rådet fyller en viktig allmän skoldemokratisk funktion, vars viktigaste uppgift är att diskutera övergripande skolfrågor.