$left
$middle

Likabehandling

Alla elever ska med tillförsikt och glad förväntan kunna gå till Djupadalsskolan vars verksamhet ska kännetecknas av trygghet, respekt och ansvarstagande.

RoA@Dd-teamet

RoA-teamet är en operativ grupp som:

  • anordnar/erbjuder aktiviteter på skolgården under rasterna
  • ingriper vid konflikter under rasterna
  • är behjälpliga med att lösa konflikter som uppstår under rasterna
  • fångar upp elever som upplevs som ensamma
  • har regelbundna möten med antimobbningsteamet och skolledning
  • dokumenterar/för loggbok över händelser under rasttid.

Diskrimineringslagen

(2008:567) stärker och tydliggör skolans ansvar avseende alla former av diskriminering. Kapitel 6 i skollagen (2010:800) stärker verksamheternas uppdrag avseende annan kränkande behandling.

Lagarna är till för att tillvarata elevernas rättigheter och betona skolans skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling. De pedagogiska verksamheterna har ett särskilt ansvar för att barn/elever inte utsätts för diskriminering och annan kränkande handling. Varje verksamhet ska årligen tillsammans med eleverna ta fram en Likabehandlingsplan.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande år. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Diskrimineringslagen