Förebyggande arbete

Bland våra förebyggande åtgärder mot diskriminering och annan kränkande behandling arbetar vårt Antimobbningteam.

Syftet med verksamheten är:
- att förebygga våld och mobbning.
- att ha beredskap för eventuella akuta situationer.
- att ge stöd och hjälp åt enskilda elever samt handleda lärare.

Förutom ovanstående genomförs varje år en undersökning av elevernas trivsel i skolan. Denna redovisas och följs upp vid samtal med elever och personal. Individuella åtgärdsprogram upprättas vid behov.

Det förebyggande arbetet innebär bland annat utbildning av personal och kamratstödjare. Alla klasser arbetar regelbundet med etiska samtal och värdegrundsfrågor. Syftet med dessa samtal är att ge eleven möjlighet att se sin egen roll i samspel med andra och ta ansvar för sina handlingar.

Rektorsområdet tar varje år fram en likabehandlingsplan. Planen utvärderas i samband med Kvalitetsrapporten. Se länk nedan.

Till antimobbingteamets hjälp finns en grupp med kamratstödjare. Varje läsår utses två representanter från varje klass i åk 3-5. Kamratstödjarna träffar antimobbingteamet en till två gånger per månad eller efter behov. Kamratstödjarna genomgår en särskild utbildning som utformas och genomförs av antimobbingteamet. Bland kamratstödjarnas uppgifter kan nämnas:

  • Att hälsa på den som ingen brukar hälsa på.
  • Att prata med den som är utanför.
  • Att tala med den som inte är med i gemenskapen.
  • Att rapportera mobbingtendenser.
  • Att iaktta vad som händer på skolgården och i korridorerna.
  • Att vara en länk mellan elever och vuxna på skolan.

Målet med vår verksamhet är att alla elever ska känna sig trygga och respekterade i skolan. Elever och föräldrar är välkomna att kontakta oss.

Senast ändrad: 2019-10-29 14:09