$left
$middle

IUP och skriftliga omdömen

IUP – Individuell utvecklingsplan.

​IUP

Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP. Den sammanfattar vad lärare, elev och vårdnadshavare har kommit överens om på utvecklingssamtalet när det gäller elevens utveckling i riktning mot målen i läroplan och kursplaner. IUP innehåller även en konkret beskrivning av nästa utvecklingsmål.

Utvecklingsplanen ska hjälpa eleverna vidare i kunskapsutvecklingen. Den ska ge ökad kunskap om inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen. IUP ska stödja elevens utveckling mot att ta ett ökat ansvar för sina studier och på så sätt kunna påverka studierna.

Skriftliga omdömen

Skriftliga omdömen ges i varje ämne eleven har haft undervisning i och är en del i den individuella utvecklingsplanen.