$left
$middle

Bokklubben

Gottorpskolans bokklubb är öppen för litteraturintresserade elever i alla årskurser.

De legitimerade språklärarna Anna Thorén och Mercedes Mather, den förstnämnda även skolbibliotekarie, startar läsåret 2021–2022 en bokklubb för Gottorpskolans elever.

Läsning har stor betydelse för språkutveckling och för förmåga till fantasi och inlevelse. Med hjälp av litteratur ges eleverna möjlighet att ta del av och skapa nya värderingar och förhållningssätt till sig själva och till sin omvärld.

I bokklubben kommer böckerna till stor del att vara på engelska. Litterära begrepp kopplade till skönlitterär läsning kommer att diskuteras, som till exempel plot, setting och point of view. Utöver det kommer flera färdigheter och förmågor i språket att övas upp. Vid varje bokklubbsträff kommer frågor, intryck och funderingar kring läsningen att diskuteras. Det kommer också att dras kopplingar till historia, kultur och samhälle.

I början av läsåret kommer lärarna att samla in intresseanmälningar. För specifika frågor, kontakta gärna bokklubbens ansvariga lärare:

anna.thoren@malmo.se
mercedes.mather@malmo.se