$left
$middle

Samverkan skola - hem

Skolan har ansvar för eleverna under skoltid. Om eleven går på fritidshemmet måste skolan kunna nå föräldrar och annan anhörig under hela dagen.

Kontaktuppgifter ska lämnas med namn och telefonnummer till hem/mobil, arbete/skola. Det är viktigt att meddela ändringar av till exempel telefonnummer.

Vårdnadshavare för barn som inte har fritids ansvarar för sitt/sina barn fram till dagens skolstart samt direkt efter skoldagens slut.