$left
$middle

Vårt uppdrag

Holmaområdets gemensamma uppdrag är att våra barn och elever ska nå målen i år 9. De ska lämna grundskolan med en positiv framtidstro och med en stark identitet.

Vi vet att språket är en av nycklarna till detta. Därför arbetar vi språkutvecklande, som bland annat betonar läsningens viktiga roll från förskola och genom hela skoltiden. Vårt bibliotek, med anställd bibliotekarie, är centralt i detta arbete. Hit kommer alla, både från förskoleklass, fritidshem och skola, för att låna böcker, höra sagor, läsa och andra språkutvecklande aktiviteter

Språkutveckling sker i alla ämnen, i alla samtal och möten. Lärandet ska utgå från ett helhetstänkande, tematiskt arbetssätt där de ingående ämnena integreras. Det innebär att metoderna är baserade på att skapa förståelse och på att bilda begrepp. Vi uppmuntrar olika sätt att uttrycka sig, exempelvis genom skapande.

Det kontinuerliga arbetet med värdegrunden prioriteras i alla våra verksamheter. Alla arbetslag arbetar med normer och värden. För att förhindra olika former av kränkningar arbetar vi med att stärka elevernas positiva självbild och uppmuntra positivt kamratskap. Detta finns även beskrivet i vår likabehandlingsplan.

Elevernas delaktighet och ansvar i sitt eget lärande är viktigt och alla elever har en individuell utvecklingsplan.

Eleverna har inflytande i elevråd och klassråd.

Vårt förhållningssätt präglas av en respektfull och positiv syn på vårt arbete och alla våra möten med varandra, elever och föräldrar.