$left
$middle

Fritidshem

Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Detta vill vi på fritidshemmet:
- Erbjuda ett lustfyllt lärande
- Erbjuda daglig rörelse inne/ute
- Barnen har roligt i en trygg miljö
- Barnen känner sig delaktiga i sin utveckling, både socialt och emotionellt
- Ha helhetssyn på barns utveckling

Våra öppettider är klockan 06.15-18.30. OB-fritids har öppet till 21.30. Har du behov av ob-omsorg kontakta skolans expedition. Frukost serveras i skolrestaurangen mellan kl. 07.30 - 08.00. Efter frukost är det utevistelse till skolan börjar.

Vi erbjuder en mängd aktiviteter både inomhus och utomhus; skapande, fri lek, utflykter till närliggande parker och lekplatser, rytmik och dramalekar. Mellanmål serveras i skolrestaurangen klockan 14.00 och 15.00.

Tillämpningsbestämmelser för fritidshem:

Barn från förskoleklass och upp till och med tolv års ålder, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov, erbjuds skolbarnomsorg i fritidshem.

Anmälan om behov av fritidshemsplats bör göras samtidigt med anmälan till plats i förskoleklass eller skola.

Vårdnadshavare som vill skriva ut sitt barn skall säga upp platsen skriftligt minst två månader i förväg. Som uppsägningsdatum gäller den dag fritidshemmet mottagit den skriftliga uppsägningen.

Barn har rätt att behålla sin plats i sex månader efter det datum vårdnadshavare blir arbetslös.

Vid föräldraledighet skall barnet skrivas ut senast två månader efter syskons födelse.

För plats betalar vårdnadshavare avgift enligt gällande taxa för skolbarnomsorg i Malmö.