$left
$middle

Antimobbningsarbete

Arbetsplan mot mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling

Mobbad blir en person som upprepade gånger under en längre tid utsätts för negativa handlingar från andra. Alla konflikter är inte mobbing.  
Handlingsplanerna ingår i vår Likabehandlingsplan.

Förebyggande arbete

På Karl Johansskolan arbetar vi långsiktigt med att förebygga arbetet mot mobbing och kränkande särbehandling. Arbetet är en naturlig del i skolans arbete utifrån vår värdegrund.
 
Mobbning är svårt att upptäcka och sker oftast när vuxna inte ser det. Det mobbade barnet kan ha svårt att berätta vad det har utsatts för, det känns plågsamt att tala om det.

Om det händer

  • Kränkande behandling elev mot elev
  • Omedelbar tillrättavisning av personal som meddelar elevens klasslärare. Information till vårdnadshavare.

Kränkande behandling – personal mot elev

Elev eller vårdnadshavare tar kontakt med personal på skolan som eleven har förtroende för. Vid behov kontaktas elevvårdsteamet.

Kränkande behandling – elev mot personal

Omedelbar tillrättavisning av den utsatte som meddelar klasslärare. Information till vårdnashavare.

Kränkande behandling – vuxen mot vuxen

Rektor är ansvarig för åtgärder.