Skolsamråd

Skolsamrådet är ett forum mellan skola och hem där du som förälder genom ditt klassombud kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen.

I skolsamrådet deltar föräldrarepresentanter från samtliga klasser, personalrepresentanter från skola och fritidshem samt skolledning och vid behov elevrepresentanter. Rektor leder skolsamrådet.

Föräldrarepresentant till skolsamrådet väljs vid läsårets första klassmöte. Skolsamrådet har två möten under höstterminen och tre möten under vårterminen. Skolsamrådets mötestider är klockan 17.00—18.30. Vid mötena förs protokoll som ska vara tillgängliga för alla målsmän i en pärm i varje klassrum. Har du tankar, idéer och frågor kontakta ditt klassombud.

Senast ändrad: