$left
$middle

Till dig som elev

På Kryddgårdsskolan arbetar vi efter våra fyra värdegrundsord lust, trygghet, respekt och demokrati.

Det är viktigt att ni  elever känner att ni har inflytande och får ta ansvar i det dagliga arbetet. För att nå detta mål arbetar vi förutom i det dagliga arbetet i klasserna med klassråd och elevråd.

På Kryddgårdsskolan hålls det klassråd en gång i månaden. Här ska alla elever få en möjlighet att göra sin röst hörd.

I trygghetsrådet sitter representanter för skolans klasser från årskurs 3 till årskurs 9. Trygghetsrådets arbete utgår från aktuella ämnen och frågor som har diskuterats tidigare i klassråden. Klasserna väljer själva ut sina representanter.

Varje år får alla elever fylla i en trivselenkät. Svaren på enkäterna utvärderas av oss på skolan.