$left
$middle

Aktuellt

Till vårdnadshavare med barn på Kungshögsskolan

Årskursernas placering på Kungshögsskolan läsåret 22/23

Nedan följer information om omlokaliseringen på Kungshögsskolan och placering av våra årskurser under läsåret 2022-2023.

Vår nya skola beräknas står klar hösten 2023. Enligt våra projektledare flyter bygget på helt enligt tidplan. Vi ser verkligen fram emot att få flytta in i nya lokaler och få vara samlade på ett och samma ställe.

Skolledning tillsammans med elevhälsoteam och medarbetare har beslutat att vi kommer låta nuvarande förskoleklass och årskurs 1 vara kvar på Broskolan även kommande läsår. Vi ser stora vinster i att låta de elever som är på Broskolan idag och som kan rutinerna få fortsätta vara placerade där.

Vår nya förskoleklass kommer att vara i paviljonger på Kungshögsskolan.
Det innebär att vi under vår omlokalisering läsåret 2022-2023 kommer att vara fördelade enligt följande:

Broskolan: årskurs 1 och årskurs 2
Paviljonger på Kungshög: förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 4
Oxievångsskolan: årskurs 5 och årskurs 6

Vänliga hälsningar
Skolledning på Kungshögsskolan

Skolstart

Skolans läsårsstart påverkas fortfarande av rådande pandemi med Covid-19. Vi följer Folkmyndigheternas och Grundskoleförvaltningens råd och riktlinjer.

Utifrån rådande situation så får inga vårdnadshavare delta vid uppstarten. Eleverna går direkt till sina klassrum där de träffar sina mentorer och där får tyvärr inga vårdnadshavare eller andra utomstående följa med in i lokalerna.

Vid uppstarten gäller samma restriktioner som tidigare att inga vårdnadshavare eller andra anhöriga får vistas inne i skolans lokaler, utifrån att förhindra eventuell smittspridning. Skolan kontaktar alltid hemmet om det uppstår behov under skoldagen. När vårdnadshavare ska hämta sina barn på fritidshemmet, utifrån tiderna som ni har lagt in i Skola 24, så ringer ni in till personalen på avdelningen. Personalen säger till eleven att hen ska gå hem. Eleven plockar undan efter sig, tar på sig och möter upp er vid grinden. Telefonnummer till respektive fritidshem finns på skolans hemsida.

Skola 24

Inga pappersschema för vistelsetider kommer att gälla detta läsår. Alla vistelsetider och förändringar ska ni som vårdnadshavare lägga in Skola 24.

Om ert barn inte har ett schema med vistelsetid för ert barn i Skola 24 utgår vi från att ert barn inte ska vara på fritidshemmet den dagen och då blir hämtat när bussen kommer tillbaka vid skolans slut.

Om ni behöver hjälp att lägga in schemat så kontaktar ni fritidshemsavdelningen och bestämmer en tid ni kan göra det på tillsammans med en personal.

Mobilt förhållningssätt

Vi påminner er om att eleverna inte får ha mobiltelefoner eller smartwatches framme under skol- och fritidshemstid. De elever som har detta med sig ska alltid lämna in och kvittera i skolans mobilhotell. Detta är för att skapa trygghet och studiero för alla elever samt att fokus ska hållas på undervisningen.

Vid uppstarten gäller samma restriktioner som tidigare att inga vårdnadshavare eller andra anhöriga får vistas inne i skolans lokaler, utifrån att förhindra eventuell smittspridning. Skolan kontaktar alltid hemmet om det uppstår behov under skoldagen.

Omlokalisering

Förskoleklass och åk 1 är omlokaliserade på Broskolan tills vår nya skola är klar för inflyttning. Skolverksamheten för eleverna kommer att vara på Broskolan och fritidshemsvistelsen sker på Kungshögsskolan.

07.50 ska alla elever som går i förskoleklass och årskurs 1 senast vara på plats på Kungshögsskolan. Vårdnadshavarna anmäler eleverna till en personal med en röd väst som står vid grinden längst till vänster om ni står så att ni har paviljongerna framför er. Där bockas eleverna av på en lista. Personalen som har gröna västar samlar in alla eleverna som ska till Broskolan, räknar dem innan de går på bussen samt när de går av bussen så att ingen elev är kvar på bussen (ett kontrollerat in- och utsläpp). Personalen går även en runda i bussen för att se efter så att inga saker har glömts kvar.

08.00 åker elever och personal bussar till Broskolan. Bussturen tar cirka 20 minuter.

13.20 så samlar personalen in alla eleverna, räknar dem innan de går på bussen samt när de går av bussen så att ingen elev är kvar på bussen (ett kontrollerat in- och utsläpp). Personalen går även en runda i bussen för att se efter så att inga saker har glömts kvar 13.25 går bussarna tillbaka till Kungshögsskolan.

Bussen beräknas vara tillbaka kl.13.50. Elever som inte har fritids hämtas av vårdnadshavare vid ankomst. Vi ber Er att respektera sluttiden för eleverna och hämtar ert barn på utsatt tid vid bussen då personalen ska gå med övriga elever till fritidshemmet. Mer information både från skolan och Bergkvarabuss kommer att komma i uppstarten.

Åk 2-4 bibliotek, studieverkstad, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare, elevkoordinatorer, IKT, administration och vaktmästare är i paviljongerna på grusplanen. Åk 2 börjar läsåret med sin idrott oombytta på grusplanen vid paviljongerna. Åk 3 har ett av sina idrottspass och slöjd på Oxievångsskolan F-6. Åk 4 har idrott, musik och slöjd på Oxievångsskolan F-6.

Åk 5-6 har flyttat till Oxievångsskolan tillsammans med slöjd, del av idrott och musik.

Förskoleklassen

Första skoldagen börjar eleverna kl. 09.00. För förskoleklasseleverna går det bra att vårdnadshavare följer med till skolgården på morgonen. Personalen står utspridda på skolgården mellan paviljongerna med skyltar med en bokstav. Ni hittar vilken bokstav Ert barn ska gå till på en lista som sitter vid ingångarna på skolans område. Efter upprop åker eleverna med personalen till Broskolan för sin första skoldag tillsammans. Bussen går tillbaka kl. 13.25 från Broskolan. Bussen beräknas vara tillbaka kl. 13.50. Elever som inte ska gå på fritids hämtas av vårdnadshavare i anslutning till bussen. Vårdnadshavare har ett ansvar att meddela ansvarig personal att de hämtar sitt barn. Personalen prickar av eleverna på en lista. Vi ber Er att respektera sluttiden för eleverna och hämtar ert barn på utsatt tid vid bussen då personalen ska gå med övriga elever till fritidshemmet.

Årskurs 1

Första skoldagen börjar eleverna kl. 09.00. Personalen står utspridda på skolgården, på sidan där fotbollsplanen är, med skyltar med mentorernas namn. Efter upprop åker eleverna med personalen till Broskolan för sin första skoldag tillsammans. Bussen går tillbaka kl. 13.25 från Broskolan och beräknas vara tillbaka kl. 13.50. Elever som inte ska gå på fritids hämtas av vårdnadshavare i anslutning till bussen. Vårdnadshavare har ett ansvar att meddela ansvarig personal att de hämtar sitt barn. Personalen prickar av eleverna på en lista. Vi ber Er att respektera sluttiden för eleverna och hämtar ert barn på utsatt tid vid bussen då personalen ska gå med övriga elever till fritidshemmet

2021-06-24

Omlokalisering/ om- och nybyggnation


Vecka 26 tar Stadsfastigheter över skolans gamla lokaler och arbetet med rivning, ombyggnation och nybyggnation startas. Vi ser med glädje fram emot vår nya skola.


2020-10-23

Information angående ombyggnation och omlokalisering

Vi har inväntat beslut angående rivningslov för Kungshögsskolan, A byggnad (äldsta byggnaden) och C byggnad(gamla förskolan som vi har använt till främst förskoleklass tidigare).

Stadsantikvarien/Malmö kulturmiljöhargjort en överklagan angåenderivning av den äldsta byggnaden(A-huset)då de bedömer att den enligt 9 kap 34 § plan-och bygglagen bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Stadsbyggnadskontoret har gjort en sammanvägd bedömning av alla förutsättningar med allmänna och enskilda intressen samt kulturmiljövärden för att ta fram ett förslag till beslut och fattade igår beslut på att rivningenändåska ske. Nästa steg är att få en tidsplan av Stadsfastigheter byggprojektledare.

Vi informerar er så fort vi vet mer men vi går på ledighet på lovet med ett bra beslut och en stor glädje över att rivningslovet nu är beviljat!

Vänligen

Kungshögsskolansledning tillsammans med skolans all personal


2020-08-14

Information inför läsåret 2020/ 21

Arbetslag

- Förskoleklass

Dorota Svensson, Marie Larsson, Nina Ahlqvist, Annika M Akrawi, Stina Halstead och Hanna Larsson

- Årskurs 1

Malin Niklasson, Rebecca Asker, Charlotte Carlstedt, Åsa Hallberg och Jolanta Rennarp

- Årskurs 2

Lena Ingelsson, Sebastian Göthe, Magnus Jireteg och Caroline Isgren Möller

- Årskurs 3

Petra Andersson, Jenny Håkansson, Charlotte Livaja och Jenny Persson

- Årskurs 4

Fredrik Åman, Petra Adolfsson, Camilla Olsson och Simon Jacobsen

- Årskurs 5

Göran Bylund, Kim Sjöberg, Caysa Jonassen och Anna-Maria Olsson

- Årskurs 6

Malin Rosengren, Malin Karlsson, Rebecca Krassow, Anna-Maria Olsson och Saha Fisic

- Fritidshem F-1

Liselott Larsson, Lenita Norlén, Simon Ingheden, Annika M Akrawi, Nina Ahlqvist, Marie Larsson, Hanna Larsson, Dorota Svensson, Stina Halstead, Jolanta Rennarp och Robert Jacobsen

- Fritidshem 2-4

Marie Sennerbladh, Marcus Pode, Jenny Persson, Simon Jacobsen, Samir Ahmed Manne, Simon Jacobsen, Caroline Isgren Möller och Josefin Stern.

- Fritidshem 5-6

Saha Fisic och Albin Ekholm

- Praktisk estetiska ämne

Andreas Forsberg idrott och hälsa, Vanessa De Luca slöjd samt viss del idrott och hälsa, Kent Svensson slöjd och Violetta Miszinski musik.

- Elevhälsoteam

Carolina La Cerva Specialpedagog, Anders Ström Specialpedagog, Maria Berglund Specialpedagog, Josefin Andersson Speciallärare Louise Klüft Skolkurator, Moa Esse Skolsköterska, Sheila Kronqvist Elevkoordinator och Viktor Johansson Elevkoordinator.

- Annan viktig personal

Aidan O´Reilly Ikt pedagog, Petra Hammenskog Skolbibliotekarie, Inger Öster lärare Åk 5 och 6, Elly Alderbrant lärare, Daniel Pode Resurspedagog, Marie Adolfsson Skoladministratör och Christos Vlachos Vaktmästare.

- Skolledning

  • Célie Nordström Rektor
  • Jennie Zielinski Biträdande rektor med ansvar för åk F-2 samt fritidshem
  • Linda Persson Biträdande rektor med ansvar för åk 3 - 6 samt praktisk estetiska ämnen
  • Sara Håkansson Administrativ chef

Fotografering

Grundskoledirektören har tidigare beslutat att skolorna inte får ingå nya skolfotoavtal eller förlänga befintliga skolfotoavtal. Bakgrunden till beslutet är att skolfotograferingen har bedömts vara oförenlig med gällande dataskyddslagstiftning. Därav kommer det inte bli någon gemensam skolfotografering i år på Kungshögsskolan.

Busstider för de elever som har skolbuss till/ från skolan

Busstider och slinga kommer till en början att vara densamma som förra året. Det är alla Oxies skolor som BK buss kör och det är tre hemturer.

Omlokalisering

Allt är förberett för en flytt till Broskolan för förskoleklass och årskurs 1 när vi får klartecken för det. Under tiden arbetar förskoleklassen i B-huset och åk 1 på ovanvåningen i A-huset. C-huset har stängts ner och används inte längre.

Åk 2-4, bibliotek, studieverkstad, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare, elevkoordinatorer, IKT, administration och vaktmästare är inflyttade i modulerna på grusplanen.

Åk 5-6 har flyttat till Oxievång tillsammans med slöjd, del av idrott och musik.

Åk F, 1 och 2 kommer tills flytten till Broskolan ha sin idrott på Kungshögsskolan, även en av åk 4 två idrottslektioner kommer att vara på Kungshögsskolan.

Åk 3 och ett av åk 4 två idrottslektioner kommer att vara på Oxievångsskolan, så även musik och slöjd för åk 4 och slöjd för åk 3. När våra elever i åk 3 och åk 4 ska ha sina lektioner på Oxievångsskolan kommer de att åka skolbuss dit och tillbaks.

2020-08-03

Information inför start i förskoleklass läsåret 20/21

Välkomna till Kungshögsskolan!

På Kungshögsskolan arbetar vi för varje elevs bästa skola genom ett gott bemötande och ett likvärdigt förhållningssätt. Vi arbetar med att bygga nära relationer mellan elever och personal genom ömsesidig respekt och tillit. Vårt mål är att ge varje elev rätt förutsättningar att hitta inre motivation och glädje i sitt eget lärande. Vi ska erbjuda en trygg miljö där vi har tydliga förväntningar på varje elev som bidrar till en god framtidstro.

Läsåret 20/21

Kungshögsskolan är en F-6 skola. Skolan har ca 500 elever. I förskoleklass är 75 elever fördelade på 6 mentorer i 3 hemvister. Varje mentorsgrupp fördelas dagligen i 3 undervisningsgrupper där eleverna blandas och lär av och med varandra. Eleverna får ta del av samma undervisning för en likvärdig utbildning.

Verksamheten i förskoleklass:

• Undervisning 08.00-13.00

• Förskoleklassen är obligatorisk, skolplikt gäller

• Samling

• Projekt

• Lärande lek

• Gruppens betydelse

• Värdegrundsarbete

• Pedagogik inne och ute

• Ämnespass i svenska, matematik och naturkunskap. Alla elever får ta del av samma undervisning vilket bidrar till en likvärdig utbildning.

Fritidshemmet:

· Morgonomsorg och frukost sker i A-huset.

· Fritidshemmet öppnar i matsalen klockan 06.15.

· Frukost serveras i matsalen kl. 07.00 – 07.30.

· 07.30 är alla barn som har fritidshemsplats ute på skolgården med skolans rastvärdar.

· Mellanmål serveras i matsalen

· Före och efter mellanmålet sker organiserad fritidshemsverksamhet.

· Fritidshemmet stänger 18.00.

Det är oerhört viktigt att respektera hålltider och att lägga in era barns vistelsetider utifrån era arbetstider.

Samverkan med hemmet är viktigt. Vi vill att ni som vårdnadshavare är delaktiga då ni är experter på era barn. Kommunikation och dialog är viktigt för barnets bästa.

Vi arbetar tillsammans för att skapa världens bästa skola.

Utifrån rådande situation med Covid -19 så sker all lämning och hämtning utomhus. Om eleverna är inne när ni ska hämta era barn så ringer ni in till fritidshemmet så möter personalen upp er vid dörren.

Kungshögsskolans nybyggnation

Det kommer att ske en om, till och nybyggnation av Kungshögsskolan. Våra lokaler är idag inte anpassade efter den skolorganisation som krävs för att möta områdets befintliga behov av permanenta skolplatser. Kungshögsskolan har idag 21 klasser men endast 14 permanenta klassrum. Resterande kapacitet ordnas i dagsläget genom tillfälliga lösningar i form av paviljonger.

Byggstarten beräknades till sommaren/hösten 2020 men är framskjuten på grund av nya beslut utom förvaltningen. Vi ser fram emot att få en ny skola och arbetar för att göra omlokaliseringen så bra som möjligt för våra elever och mederarbetare inför inflyttning till en helt ny skola, beräknad till 2022. Förskoleklass samt fritids F-1 kommer att bedriva sin verksamhet i B-huset från och med augusti 2020 fram till dess att om, till och nybyggnationen kommer igång.

Hälsningar
Kungshögsskolans skolledning och personal

Information 2020-07-06

Höstterminen 2020

Skolans läsårsstart påverkas av rådande pandemi situation med Covid-19. Vi följer Folkmyndigheternas och Grundskoleförvaltningens råd och riktlinjer.

Höstterminen startar 17 augusti. Dagen är en vanlig skoldag, alla elever går enligt ordinarie schema.

På Kungshögsskolan kommer uppstarten att ske enligt följande:

F-klass: Träffas 09.00 vid skolans flaggstång uppe på skolgården mellan byggnaderna. Slutar 13.00.

Åk 1: Träffas 08.00 vid skolans flaggstång uppe på skolgården mellan byggnaderna. Slutar 13.00.

Åk 2: Träffas 08.00 i sina nya klassrum. Slutar 13.20.

Åk 3: Träffas 08.00 i sina nya klassrum. Slutar 12.45.

Åk 4: Träffas 08.00 i sina nya klassrum. Slutar 14.50/ 15.00. Medtag idrottskläder.

Åk 5: Träffas 08.00 utanför entrén på kortsidan av Oxievångsskolan. Slutar 14.10.

Åk 6: Träffas 08.00 utanför entrén på kortsidan av Oxievångsskolan. Slutar 14.50. Medtag idrottskläder.

Utifrån rådande situation så ber vi så få vårdnadshavare som möjligt att delta i uppstarten. För förskoleklass eleverna går det bra att vårdnadshavare följer med till skolgården på morgonen. När eleverna sedan ska gå in i sina klassrum får inga vårdnadshavare eller andra utomstående följa med in i lokalerna. Skolan kontaktar alltid hemmet om det uppstår behov under skoldagen. Vid uppstart gäller samma restriktioner som tidigare att inga vårdnadshavare eller andra anhöriga får vistas inne i skolans lokaler, utifrån att förhindra eventuell smittspridning.

För de elever som börjar förskoleklass är det viktigt att alla blanketter är ifyllda och inlämnade innan skolstart så att skolan har aktuella kontaktuppgifter, eventuella fritidshemstider samt kostuppgifter.

Vi vill påminna er om att fritidshemmet är stängt den 13 och 14 augusti. Skolan har valt att lägga vårens och höstens verksamhetsutvecklingsdagar i samband med omlokalisering(flytt) och för planering av nytt läsår.

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kungshögsskolan

Hälsningar
Kungshögsskolans skolledning och personal

Information 2020-06-03

Information till vårdnadshavare Kungshögsskolan

Information från förvaltningsledningen om omlokalisering from ht 2020

Byggstarten av nya Kunghögsskolan är framflyttad på grund av förseningar i byggprocessen i staden. Med anledning av detta har Grundskoleförvaltningen fattat beslutet att inte bussa elever till Broskolan under hösten.

Beslutet är inget vi kan påverka och vi upplever att förvaltningen har lyssnat in Kungshögsskolan. Utifrån vårt nya beslut som kom i tisdags har vi arbetat med hur vi kommer att organisera oss tiden fram till omlokalisering för förskoleklass och årskurs 1.
- Åk 5-6 flyttar som tänkt till Oxievångsskolan
- Åk 2-4 flyttar som tänkt ner till modulerna
- Åk 1 stannar på Kungshög och flyttar in i A-huset (där nuvarande åk 3
är)
- F-klass stannar på Kungshög och flyttar in i B-huset
- C-huset stängs ner from vecka 26
- F-1 fritids kommer att vara i B-huset
- 2-4 fritids kommer att vara i modulerna
- Ev. fritidsklubb för åk 5-6 kommer att vara på Oxievång eller Kungshög i modulerna beroende på hur många elever som behöver omsorg.

Just nu arbetar vi för att göra det så bra som möjligt utifrån våra nya
förutsättningar och det sena beskedet vi fått. Nu hoppas vi att ni precis som vi gör det bästa för att det ska bli så bra som möjligt för våra elever och era barn under kommande termin!

Information 2020-03-11

Alla informationsmöten för de vårdnadshavare till elever som ska vara
omlokaliserade till annan plats än Kungshögsskolans paviljonger är nu gjorda. Vi vill tacka för ert deltagande och engagemang på våra möten.

Grundskoleförvaltningens enhet för lokalplanering har haft i uppdrag att ta fram lokaler som Kungshögsskolans verksamhet kan omlokaliseras till. Beslut har fattats på förvaltningsnivå att omlokalisering ska ske enligt vad vi tidigare informerat er om via Infomentor. I beslutet har olika förutsättningar och behov för de olika årskurserna tagits i anspråk. De äldre eleverna behöver i större utsträckning tillgång till specialsalar vilket inte finns på Broskolan eller i Kungshögsskolans paviljonger. Vi tycker inte att de yngsta eleverna ska vara på Oxievångsskolan 7-9 utan det blir mer naturligt inför en kommande övergång till åk 7 att vi placerar årskurs 5-6 där.

På Broskolan finns en inhägnad utemiljö som inbjuder till lek och lärande i utemiljö som framförallt gynnar våra yngre elever i övergången från förskola till förskoleklass och därefter vidare till årskurs 1. Det är inte en enskild Rektors beslut och utifrån de alternativ som har diskuterats tycker vi alla på Kungshögsskolan att detta är det bästa möjliga alternativet för vår verksamhet. Under vår omlokalisering tid kommer alla elever att behålla sina mentorer och alla kommer att fortsätta tillhöra Kungshögsskolans organisation och verksamhet.


Förskoleklass och årskurs 1
Förskoleklass och årskurs 1 kommer att bedrivas på Broskolan vid Strandhem i Bunkeflostrand. Alla barnen åker buss tillsammans från Kungshögsskolan till Broskolan och tillbaka. Bussen avgår från Kungshögsskolan på morgonen, preliminärt 08.00 och buss kommer att avgå från Broskolan tillbaks till Kungshögsskolan efter skolans slut, preliminärt 13.30. Bussresan tar cirka 20 min och personal kommer att åka med bussarna tillsammans med eleverna. Om eleverna inte ska ha fritidshemsplats ska eleverna hämtas ca 13.50 vid Kungshögsskolans paviljonger i Oxie, när bussen har anlänt. Pedagogerna arbetar med att planera för pedagogiska bussresor tillsammans med eleverna.

Förskoleklass och årskurs 1 kommer att ha tillgång till idrottssal med
tillhörande omklädningsrum och duschar på Broskolan. Musikundervisning kommer att ske i klassrummen för både f-klass och åk 1 på Broskolan. De elever som går på Broskolan idag är en egen verksamhet i andra paviljonger med egen personal, enga lunch och rasttider. Vår verksamhet och deras fortsätter att vara två olika enheter.

Årskurs 2, 3 och 4 gäller följande.
Årskurs 2, 3 och 4 kommer att vara i paviljongerna på Oxie IP där vi idag har årskurs 4-6. Årskurs 3 och 4 kommer att ha slöjd på Oxievångsskolan F-6 (tidigare Blankebäck). De två kommande läsåren kommer därmed inte slöjdundervisningen att ske i årskurs 2 pga tillgång till slöjdsal. Utan det kommer att ske i årskurs 3 med ett längre pass så att eleverna får sin
garanterade undervisningstid i slöjdämnet på lågstadiet. Årskurs 2-4 kommer att ha idrott på Oxievångsskolan 7-9 där vi får tillgång till en del av deras stora idrottshall och omklädningsrum. Årskurs 2-3 kommer att ha musikundervisning i sina klassrum på Kungshögsskolan i paviljongerna. Årskurs 4 kommer att ha musikundervisning på Oxievångsskolan F-6.

Det kommer att finnas vuxna som går med eleverna till och från Oxievångsskolan. Årskurs 2-4 kommer att äta i sina klassrum tillsammans med sina pedagoger.

Årskurs 5 och 6
Årskurs 5 och 6 kommer att vara på Oxievångsskolan där de får klassrum som ligger i nära anslutning till varandra. Årskurs 5-6 kommer att få tillgång till 5 klassrum med tillhörande grupprum som kommer att organiseras med schematekniska lösningar. Årskurs 6 kommer att ha hemkunskap och språkval på Oxievångsskolan 7-9 i anslutning till deras lokaler. Årskurs 5-6 kommer att ha idrott på Oxievångsskolan 7-9 i anslutning till deras lokaler. Årskurs 5-6 kommer att äta lunch och ha lunchrast samt musik och slöjd på Oxievångsskolan F-6. Alla raster kommer att ske med Kungshögsskolans personal i Kungshögsskolans organisation.

Alla elever åk 5-6 kommer att få taggar till Oxievångsskolan för att kunna ta sig in på skolan, taggarna är personliga. För att kunna använda taggarna inomhus måste de ha “blippats” utomhus vid entrén, för en ökad trygghet för alla elever. Kungshögsskolan kommer att ha tillgång både till gemensamma toaletter men också egna som enbart är knutna till våra elevers taggar. Detta kommer Kungshögsskolans personal att gå igenom tillsammans med eleverna vid terminsuppstart.

Fritidshem/fritidsklubb för åk 5-6
De elever i årskurs 5 och årskurs 6 som kommer att ha fritidshemsplats
planerar vi för att ha en fritidsklubb på Oxievångsskolan 7-9 i deras ordinarie klassrum. Ca 15.30 beräknas de som är kvar på fritidshemmet gemensamt gå ner till Kungshögsskolans paviljonger för att avsluta sin fritidshemsdag där. Om denna organisation kommer att ske eller inte är ännu inte klart, det beror på hur många elever vi beräknas att ha. Utifrån det har en enkät gått ut på InfoMentor till alla vårdnadshavare med barn i nuvarande årskurs 4 och 5 som syftar till att undersöka hur många som planerar för fritidshemsplats inför årskurs 5 och årskurs 6. Vi hoppas att ni alla har svarat på denna. Kungshögsskolan kommer att fortsätta erbjuda studieverkstad efter skoltid som då kommer att vara i studieverkstaden på Kungshögsskolan.

Generell information
Kungshögsskolans elevhälsoteam och skolledning kommer att fördela sig och vara på respektive enheter utifrån vilka behov som finns. Personalen kommer precis som tidigare att följa eleverna dvs de kommer inte att byta årskurser utifrån omlokaliseringen.
Slöjdundervisning har vi fått tid för schemaläggning måndagar, tisdagar och fredagar på Oxievångsskolan F-6.
Musikundervisning har vi fått tid för schemaläggning måndagar och fredagar på Oxievångsskolan F-6.
Idrottsundervisning har vi fått tid för schemaläggning alla dagar förutom tisdag förmiddag på Oxievångsskolan F-6.

Alla förflyttningar inom Oxie kommer att ske i form av promenader. Detta både utifrån en miljöaspekt men också med anledning av vårt åtagande med aktiv skola där vi arbetar utifrån den forskning som gjorts där elevers skolresultat visat sig förbättras utifrån ökad rörelse och aktivitet. Fritidshemsverksamhet för sommaren kommer att ske i Kungshögsskolans paviljonger. Fritidshemmet kommer att öppna precis som nu 06.15 och stänga 18.00. För de som har behov av morgonomsorg erbjuds frukost 07.00 i klassrum på Kungshögsskolans paviljonger. 07.30-08.00 kommer alla elever som har fritidshemsplats att vara ute på skolgården med fritidshemspersonal.
Mellanmålet kommer att serveras utifrån elevernas sluttider och ankomsttider, den organisationen är ännu inte klar men det beräknas serveras mellan 14.00-15.00 för de elever som har behov av fritidshemsplats. Det är fortsatt oerhört viktigt att respektera hålltider och lägga in era barns vistelsetider samt meddela eventuella förändringar i god tid eftersom det påverkar planering, bemanning och budget.

Just nu arbetar vi med elevernas schema så att vi utifrån elevernas schema ska kunna ta beslut på hur och var vi ska organisera för våra olika fritidshem avdelningar. Utifrån schema kommer vi sedan att skapaschema för förflyttningar och rutiner för förflyttningar samt raster.

Vi arbetar med angöringsplats för trafik och andra lokal tekniska frågor såsom fiber, larmsystem, brandskydd och inventering av möbler.
Vi inväntar ritningar på vår nya skola för att framöver kunna visa för personal, elever och vårdnadshavare och vi ser alla fram emot en ny skola.

Hälsningar
Kungshögsskolans skolledning och personal

Information 2019-12-18

Vi arbetar just nu med att se över organisationen och kommande rutiner för våra elever och medarbetare. Det som redan är beslutat är att vi kommer att flytta med ändamålsenliga möbler till både Broskolan och Oxievångsskolan. Skolan inväntar slutgiltigt besked om ritningar på nybyggnationen.

Vi kommer att ha informationsmöte enligt följande:

9/1 Blivande förskoleklass 17.30-19.00 Kungshögsskolans matsal

22/1 Blivande Åk 1 17.30-18.30 Kungshögsskolans matsal

12/2 Blivande Åk 5 och 6 17.30-19.00 Oxievångsskolans aula

Blivande Åk 2-4 kommer vi att informera senare under våren då de årskurser stannar kvar i våra befintliga lokaler.

Inventering av möbler pågår och planering av flytt som beräknas genomföras till Broskolan och till Oxievångsskolan efter terminsslut.

Årets sommarfritidsverksamhet kommer att bedrivas i våra befintliga lokaler. Mer information och anmälan till sommarfritidsverksamhet kommer att komma ut. Utifrån det är det återigen viktigt att ni respekterar sista datum för anmälan till sommarfritidsverksamhet. Vi kommer efter jul att börja lägga schema för årskurserna till kommande läsår 20/ 21 utifrån de förutsättningar vi har och kommer att få på Broskolan och Oxievångsskolan.

Samtal pågår med Oxievångsskolan utifrån möjligheter att få använda några av deras lokaler gällande musik, idrott och slöjd för våra elever.

Vårterminen 2020 kommer skolan att hålla de två stängda verksamhetsdagarna den 15-16 juni för att kunna arbeta med omlokaliseringen och iordningsställande tillsammans med vår personal.

Höstterminen 2020 kommer skolan att hålla de två stängda verksamhetsdagarna den 13-14 augusti för att kunna arbeta med omlokaliseringen och ställa iordning inför elevernas skolstart den 17 augusti 2020. Så snart vi vet mer återkommer vi med mer information kring omlokalisering och framtiden för Kungshögsskolan.

Vi ser alla fram emot en ny skola

Med vänliga hälsningar

Skolledningen tillsammans med all personal

Kungshögsskolan