$left
$middle

Vårt uppdrag

Lorensborgskolan är en F-6 skola med ca 300 elever.

Vi vill att klimatet på skolan ska vara tillåtande och präglas av respekt för varandras olikheter. Vi har en trygghetsgrupp som arbetar efter den så kallade Farstamodellen. Varje situation med mobbning utreds och föräldrarna kontaktas om deras barn varit inblandade i kränkande behandling.

En viktig del i att förebygga mobbning är att vuxna finns bland barnen och att eleverna vet att de kan och ska vända sig till de vuxna med sina problem. Eleverna ska tas på allvar och kunna lita på att de vuxna vidtar åtgärder. De vuxna ska finnas till hands på skolgården och i matsal och där ta ansvar för att tillsammans med barnen ge plats för alla.

Skolan arbetar aktivt med att alla elever ska vara inkluderade i ordinarie undervisning. Ett exempel på detta är den inkluderade autismverksamheten. Barnen som ingår i denna verksamhet deltar i ordinarie verksamhet men har även möjligheten att få sina specifika behov tillgodosedda i en annan lokal. I dagsläget så ingår sex barn och tre personal i verksamheten. På skolan finns även en förberedelseklass där nyanlända elever undervisas efter sina behov i upp till två år.

Pågående utvecklingsarbeten är exempelvis:
Arbetsmetod för att säkerställa att all undervisning sker enligt de nationella målen samt för att göra målen tydliga för eleverna och föräldrarna.
Fortsatt utveckling av skriftliga omdömen samt den individuella utvecklingsplanen.
 
Eleverna har även möjligheten att påverka skolverksamheten på Lorensborgsskolan via elevråd, matråd, miljöråd och kamratstödjarna.
 
På skolan finns ett ElevHälsoTeam (EHT) där specialpedagog, skolsköterska och en socionom ingår. EHT arbetar aktivt kring frågor som rör barn med särskilda behov.

Värdegrundsarbete och Likabehandlingsplanen är grundstenar i detta arbete.