$left
$middle

Specialpedagoger

Om en elev har svårigheter av olika slag som gör att det blir svårt att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge stöd, bland annat av specialpedagog. Eleven får i första hand stöd i sin grupp eller klass.

Specialpedagogerna

  • har ett nära samarbete med klasslärarna.
  • arbetar för att stärka eleven i sin inlärning och i sin självkänsla.
  • gör pedagogiska kartläggningar för att se elevens starka och svaga sidor.
  • skriver och genomför tillsammans med klassläraren åtgärdsprogram för att stödja eleven.
  • handleder lärare och annan skolpersonal.

Vi som arbetar som specialpedagoger är:

Eva Sundberg
e-post: eva.sundberg2@malmo.se

Zivana Nilsson
e-post: zivana.nilsson@malmo.se