$left
$middle

Diskrimineringslagen

(2008:567) stärker och tydliggör skolans ansvar avseende alla former av diskriminering. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Ett nytt kapitel 14 A i skollagen (19851100) stärker verksamheternas uppdrag avseende annan kränkande behandling.

Lagarna är till för att tillvarata elevernas rättigheter och betona skolans skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling. De pedagogiska verksamheterna har ett särskilt ansvar för att barn/elever inte utsätts för diskriminering och annan kränkande handling. Varje verksamhet ska årligen tillsammans med eleverna ta fram en Likabehandlingsplan.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande år. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Senast ändrad: