$left
$middle

Likabehandlingsplan

Kränkande behandling (diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling) är en fråga som hänger samman med människosyn och grundläggande demokratiska värderingar. All skollagsreglerad verksamhet skall utformas och genomföras i överensstämmelse med dessa värderingar. Varje form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är otillåten och ska förhindras. Enligt skollagen och läroplanerna ska alla som arbetar i förskolan och skolan

  • medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen
  • verka i demokratisk arbetsformer där barn, elever, personal och vårdnadshavare har inflytande och delaktighet
  • förankra grundläggande demokratiska värden i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare.
  • aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper.
  • visa respekt för den enskilda individen och
  • i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Senast ändrad: