Föräldraforum

Skolsamråd på Skolan på Ön

Skolsamråd är ett forum där du som förälder genom ditt klassombud kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Skolsamrådet träffas två gånger per termin, och där diskuteras frågor som rör skola/fritids. I skolsamrådet deltar en föräldrarrepresentant per klass, en lärare, en personal från fritids samt skolledning.
 
Skolsamrådet är samtalspartner och bollplank för skolledningen men har ingen beslutanderätt. Ombuden har som uppgift att framföra synpunkter och idéer från elever och föräldrar och återföra informationen tillbaka. Ombuden ska inte ta upp enskilda problem eller elevärenden utan ska arbeta med frågor som röra alla.

Senast ändrad: