Antimobbning

Skolan på Ön arbetar aktivt mot mobbning, kränkade behandling och alla former av diskriminering.

I arbetet för likabehandling och mot kränkande särbehandling ingår vårt antimobbingarbete, med antimobbingteam och kamratstödjarverksamhet. I antimobbingteamet ingår elevhälsoteamet samt ytterligare två pedagoger från skolan och specialpedagog. Gruppen träffas  regelbundet.
 
Antimobbingteamet har nära samarbete med rastkompisarna. Rastkompisverksamheten består av ett antal elever från årskurs 3-5 samt två pedagoger. Rastkompisarna arrangerar aktiviteter på rasterna samt är goda förebilder för sina kamrater. Syftet med antimobbingteamets verksamhet är att förebygga all sorts kränkande behandling, ha beredskap för akuta situationer, ge stöd och hjälp åt enskilda elever och lärare.
 
Varje år i februari genomförs en trivselenkät på skolan, för att kartlägga positiva och negativa saker på vår skola. Denna redovisas och följs upp genom samtal med elever och personal. Det förebyggande och främjande arbetet innebär att alla klasser arbetar med etiska samtal och värdegrundsfrågor. Syftet med detta är att ge eleverna möjlighet att se sin egen roll i samspel med andra och ta ansvar för sina handlingar.
 
Likabehandlingsplanen haupprättas varje år. Den finns tillgänglig på skolan och på hemsidan.

Målet med vår verksamhet är att alla elever ska känna sig trygga och respekterade i skolan.

Senast ändrad: