$left
$middle

Skolråd

Ett gott samarbete mellan hem och skola ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vad är syftet med ett skolråd? 

Skolan ska samarbeta med hemmen för att tillsammans utveckla innehåll och verksamhet. Skolan är därför beroende av ett gott samarbete med föräldrar och andra vuxna i elevernas närhet. Detta kan till exempel ske i olika forum för samråd. Syftet med skolrådet är därför att öka samarbetet och kommunikationen mellan skola och hem samt att ge vårdnadshavare möjlighet att på ett positivt sätt kunna få kunskap om samt påverka skolans arbete, miljö och trivsel bland elever och lärare.

Vilka är med i skolrådet?

Rådet består av representanter från skolledningen, personal samt föräldrar/vårdnadshavare från våra klasser. Val av representanter kopplat till föräldrar/vårdnadshavare görs vid föräldramöte. Vi ser gärna att två representanter från varje klass väljs, varav en suppleant.

Vad gör skolrådet?

Skolrådet träffas två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan, till exempel undervisning, trivsel, skolmåltider och ute- och innemiljö. Skolrådet kan även fungera som en referensgrupp i olika frågor. Vårdnadshavarnas erfarenheter av Sofielundsskolan är viktiga för oss som skola för att kunna utveckla verksamheten på bästa sätt. Tankar och förslag på förbättringar ger nya infallsvinklar och idéer, så även positiv respons på saker som fungerar väl. Frågor som rör enskild individ ska inte behandlas. Alla möten är öppna och det förs minnesanteckningar. Inbjudan sker via Infomentor. Minnesanteckningarna skickas ut efter mötet via Infomentor.

Hur kan jag som förälder/vårdnadshavare påverka?

Det finns två möjligheter:

  • Om du som förälder har något du vill ska behandlas på skolrådet har du möjlighet att meddela den person som representerar ditt barns klass.
  • Delta själv på skolrådets möte då det är öppet för alla föräldrar på skolan.

Välkomna till Sofielundsskolans skolråd!