$left
$middle

Ordningsregler

På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheter

  • Jag har rätt att bli respekterad av alla.
  • Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla.

Jag ska respektera alla på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har rätt till garanterad undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden

till lärande.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter

mig och använder inte ytterkläder i undervisningslokaler och skolmatsalen.

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolan för att kunna göra ett bra arbete.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer givna instruktioner från lärare och annan personal.

Jag har rätt till lunch varje dag.

Serverad mat äter jag endast i skolmatsalen

på bestämda platser. Jag lämnar min plats ren och städad efter mig.

Jag har rätt till en mobiltelefonfri läromiljö. Jag tar med min mobiltelefon och annan elektronisk utrustning på eget ansvar till skolan.

All elektronisk utrustning skall vara

avstängd under lektionstid om inte annan överenskommelse finns mellan skolan och hemmet. Jag lämnar elektronisk utrustning

till läraren om min lärare bestämmer så.

Jag har tillgång till en studieplats. När jag går på högstadiet har jag tillgång till ett låsbart skåp.

Jag ansvarar för min studieplats, mina värdesaker och mitt skåp. Jag respekterar skolans och andras saker. Om jag förstör

eller skadar andras saker blir jag/mina vårdnadshavare ersättningsskyldiga.

Jag har rätt till en drogfri miljö.

Jag får inte använda tobak eller andra droger inom skolans område.

Det här händer om jag bryter mot våra ordningsregler:

Konsekvenser av ett oacceptabelt beteende är att mina rättigheter kan inskränkas. Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, studiebesök, friluftsdagar och andra liknande tillfällen. Vid upprepade sena ankomster eller störande beteende så blir konsekvensen detta:

1. Mentor/ annan skolpersonal kontaktar och informerar vårdnadshavare senast inom 24 timmar.
 
2. Mentor/ annan skolpersonal informera arbetslaget och elevhälsoteamet (EHT). Vårdnadshavare och skolledning informeras.
 
3. Representant från elevhälsoteamet kallar till möte med mentor, elev och vårdnadshavare. Det sker en genomgång av ordningsregler. Åtgärdsplan upprättas.

4. Om åtgärdsplanen inte följs kallar skolledningen till elevvårdskonferens (EVK) där elev, vårdnadshavare, mentor, kurator och skolledning medverkar. En uppföljning av åtgärdsplanen görs. Elev och vårdnadshavare informeras om eventuella disciplinära åtgärden inom ramen av skollagen (2010:800).

5. Om förbättring inte sker av upprepade sena ankomster eller störande beteende beslutar skolledningen lämplig disciplinär åtgärd inom ramen av skollagen (2010:800).