$left
$middle

Om Stenkulaskolan

Stenkulaskolan är en F–9-skola med 560 elever. Skolan viktigaste uppdrag och fokus är ökad måluppfyllelse bland våra elever.

We make the world a better place - genom att skapa förutsättningar så att alla barn kan lära sig och nå måluppfyllelse i samtliga ämnen. Detta gör vi genom att hela tiden utveckla vårt inkluderande förhållningssätt men även genom att skapa språkutvecklande lärmiljöer, arbeta med digitala verktyg samt öka elevernas delaktighet genom Student Voice.

Språkutvecklande lärmiljö

För att alla barn ska utveckla sitt språk, muntligt såväl som skriftligt, arbetar vi med språkutveckling och språkutvecklande lärmiljöer. På Stenkulaskolan definierar vi språkutvecklande lärmiljö som en del av ett inkluderande förhållningssätt. Detta leder till att fler barn känner tillhörighet, delaktighet och meningsfullhet samt motverkar utanförskap. För att skapa en tillgänglig och språkutvecklande lärmiljö för alla barn har vi valt att fokusera på ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

IKT - Apple Distinguished School

Michael Fullans forskning visar på vikten av att digitaliseringen inte blir en driver utan en accelerator. Läraren kommer med andra ord inte att bli mer och mer meningslös utan tvärtom mer och mer betydelsefull. Det vi vill åstadkomma är att förstärka lärandet med digitalisering. Läraren ska med hjälp av de digitala verktyg vi har tillgång till nå fler elever och ha möjlighet att ta dem längre i sin utveckling. I en digitaliserad värld och framtid är det av största vikt att ha digital agility, det vill säga ha förmågan att veta när man ska använda digitalisering, vad man ska använda och hur man ska använda det.

På skolan har vi ett program vi kallar iPals. Syftet med iPals är att öka den digitala kunskapen hos eleverna och att i arbetet med iPals inkludera eleverna i deras lärande. Att eleverna ska få lära tillsammans, av varandra och även lära andra. Genom att skapa samarbete mellan olika människor och roller på skolan ( elev-elev eller elev-lärare) skapas därmed en kultur där alla på skolan jobbar mot samma syfte och mål.

Showbie

En viktig app vi använder på skolan är Showbie. Denna appen används dels för att samla uppgifter till eleverna men även för att ge feedback som strävar framåt till eleverna.

Infomentor

I Infomentor kan vårdnadshavare dels följa sitt banrs kunskapsutveckling genom omdömesblanketten och matriserna, men även få löpande information från skolan/mentorerna.

Student Voice

Vi strävar mot att skolan inte bara ska vara en institution för begränsat lärande inom förutbestämda ämnen. Istället vill vi att skolan ska vara en del av samtiden, samt en viktig pusselbit i ett framtida samhälle. Skolan är eleverna vilket innebär att vi måste utbilda var och en av ALLA elever till att bli pusselbiten som gör världen lite bättre. En del i att förbereda eleverna för att skapa det framtida samhället är att ge dem de sex globala kompetenserna, kallat 6C, som Michael Fullan skrivit och pratat om. För att kunna utveckla dessa sex globala kompetenser så måste skolan ta till vara på elevernas röster. Vi måste utgå ifrån att skapa en meningsfullhet för eleverna där de känner att de äger sin skoldag och att de lär sig saker som kommer påverka deras liv positivt under resten av livet. Detta gö vi bland annat genom Elevhearings. Elevhearings består av ca 10 elever per årskurs som tillsammans med elevkoordinator samtalar om elevnära ärenden så som rastaktiviteter och efterskolan aktiviteter. Syftet med elevhearings är att få fram elevernas tankar och idéer som vi sedan synliggör på skolan. Vilka elever som väljs reflekterar mångfalden på vår skola och byts varje termin.

Vi har även “Stenkula Skol-IF” som är skolans egen idrottsförening som varit verksam under två års tid med syftet att skapa rörelseglädje, trygghet och gemenskap på skolan samtidigt som det bidrar till att utbilda eleverna i pedagogiska-, sociala- och värdegrundande förmågor som förbereder dem på ett framtida yrkesliv. Skol-IF drivs av ca 20 elever på högstadiet med stöttning av vuxna. De deltar alla i en ledarskapsutbildning som anordnas av Skånes skolidrottsförbund där de blir certifierade ungdomsledare. Föreningens huvudsakliga arbete består av rörelseaktiviteter med blandade lekar, spel och idrotter som planeras, organiseras och leds av ungdomsledarna efter skoltid. Under 20/21 kommer Skol-IF erbjuda tre fasta aktivitetstillfällen varje vecka, ett för varje stadie. Utöver rörelseaktiviteterna anordnar Skol-IF även större evenemang, som till exempel talangshower och grillkvällar, för att knyta starkare band mellan skola, elev och vårdnadshavare.

sv