$left
$middle

Rastverksamhet

Rastverksamhet på Sundsbroskolan

Sedan januari 2019 har vi på Sundsbroskolan bedrivit ett kvalitetsarbete kring rasten. Detta innefattar organiserade rastaktiviteter men också en förbättring av skolgårdsmiljön och elevernas upplevelse av deras fria tid. Vår förhoppning är att denna sidan kan användas till att följa med i vad vi gör på rasten och förstå bakgrunden till varför.

Rastaktiviteterna och "Veckans kluris" publiceras på vår rasttavla och vid flera andra platser på skolan. På detta vis kan eleverna se vad som erbjuds på rasterna och använda sin tid på det sätt som passar dem bäst. I anslutning till rasttavlan finns även en förslagslåda där eleverna kan påverka innehållet på rasten.

Vi är mycket stolta över att arbeta med en så viktig del av elevernas skoldag - en bra rast möjliggör för fortsatt lärande!

Varför behövs en kvalitativ rast?

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem (i detta fall även rasten) kan berika elevernas utveckling och lärande”. (Lgr11, s.10)

Detta är en av grundstenarna i vårt arbete med att utveckla rasten på Sundsbroskolan, som är en stor del av elevernas skoldag. Rasten är ett utmärkt tillfälle för rekreation, relationsskapande och hälsofrämjande arbete. Den kan också, med rätt utformning, bidra till att stärka elevernas självkänsla och förmåga till ansvarstagande.

Följderna av en kvalitativ rast kan alltså bidra till ökat välmående och lust att lära i det stora hela.

Hur når vi dit?

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. (Lgr11, s.11)

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen”. (Lgr11, s.15)

Ett rastaktivitets-team bestående av fyra pedagoger kommer att planera och genomföra insatser som syftar till att förbättra varje elevs rast på Sundsbroskolan. Detta kommer att ske i form av såväl organiserade som oorganiserade rastaktiviteter som alltid är frivilliga för eleverna att delta i. Det sker också genom att se till att skolgårdsmiljön möjliggör för lek och stimulans. Det övergripande arbetet med normer och värden, respekt och bemötande sker kontinuerligt och uppmärksammas av alla pedagoger som vistas på rasterna.