Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet

Fritidshemmens undervisning sker i enlighet med Läroplanens kap 4 i Lgr 11 och vi fångar upp vad som har hänt under dagen och vad eleverna arbetar med just nu. Det skapas möjlighet att fortsätta arbeta och utveckla med olika tema både under skoltid och fritidstid. Vi arbetar med skolans värdegrund för att tillmötesgå varje elevs behov, intressen, erfarenheter samt utmana och inspirerar till nya upptäckter.

Våra fyra fritidsavdelningar är åldershomogena vilket gör att det skapas en tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna träffar sina klasskompisar och andra elever i den egna årskursen under hela dagen. Syftet är att eleverna tillsammans ska stimulera sin egen och andras utveckling och lärande samt skapa en meningsfull fritid.

Vi erbjuder också våra elever en miljö där de kan samspela och interagera
mellan de olika åldersgrupperna genom att ha större gemensamma aktiviteter.
Vårt öppna klimat gör att eleverna är fria att utforska sina egna intressen
samt skapa och utveckla nya och goda kamratrelationer i de olika
åldersgrupperna.

Fritidshemmets undervisning ska utmana och ge eleverna möjlighet att
utveckla förmågan att:
  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.   
  • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila       
  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.    
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.    
  • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.   
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.   
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Senast ändrad: 2020-10-09 16:35