Frånvaro och ledighet

Närvaron i skolan är viktig. Hög frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Efter en skärpning av skollagen har Malmö stads kommunala grundskolor uppdaterat sina riktlinjer för närvaro och frånvaro.

Söka ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet skriftligen. Det är sedan skolans rektor eller mentor, på uppdrag av rektor, som fattar ett beslut. Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl.

Följ upp ditt barns frånvaro

Du kan kontrollera och följa upp att ditt barns närvaro i undervisningen är korrekt. Ogiltig frånvaro redovisas på terminsbetygen eller på ett sätt som skolan bestämt.

Årlig information till dig som vårdnadshavare

Ett gott samarbete mellan hem och skola är grunden för framgångsrikt arbete. Vid varje nytt läsår ska du som är vårdnadshavare informeras om skolans riktlinjer och rutiner för ditt barns närvaro och frånvaro.

Du ska få informationsbladet "Främja närvaro och minska frånvaro för elever" från ditt barns klasslärare/mentor för påseende och underskrift. Där tydliggörs roller och ansvar för skolan och hemmet. Informationsbladet är översatt till engelska, arabiska, persiska, pashto, somaliska, tigrinja, romani chib, polska och albanska.

Ogiltig frånvaro

Om ditt barn inte kommer till skolan och du inte har anmält frånvaro har skolan en skyldighet att informera dig samma dag. Frånvaron registreras då som ogiltig därför att den inte var anmäld. För hög ogiltig frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav.

Riktlinjer – Skolans och hemmets arbete för närvaro och frånvaro

1. Frånvaro från skolan

  • Mentorn informerar vårdnadshavaren samma dag om att eleven inte kommit till skolan vid ogiltig frånvaro.
  • Mentorn samtalar med eleven efter det första ogiltiga frånvarotillfället och med vårdnadshavaren efter det andra.
  • Mentorn samtalar med eleven och vårdnadshavaren efter upprepad giltig frånvaro.

Giltig frånvaro: Sjukdom, tandläkarbesök eller läkarbesök som du anmält till skolan. Ledighet som har beviljats av mentorn eller rektorn.

Ogiltig frånvaro: Frånvaro som du inte har anmält, om eleven är frånvarande trots att ledighet inte beviljats, sen ankomst eller om eleven avviker från lektionen.

2. Fortsatt frånvaro – Mentor kallar elev och vårdnadshavare till ett möte i skolan

Därefter informerar mentorn elevhälsan och arbetslag om överenskomna insatser.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa eller riskerar att fara illa, ska en orosanmälan alltid göras till socialtjänsten. Observera att detta gäller även för alla följande steg i åtgärdstrappan. Skolan fortsätter med sina insatser och åtgärder även efter det att anmälan har gjorts.

3. Upprepad eller längre frånvaro – Rektor, eller den rektorn utser, kallar vårdnadshavare och elev till ett nytt möte tillsammans med mentorn och elevhälsan

Rektor ser till att orsakerna till frånvaron utreds. Lämpliga åtgärder och insatser genomförs och följs upp.

4. Ytterligare frånvaro – Rektor ansvarar för att förstärkta individuella insatser beslutas och genomförs vid omfattande frånvaro

Det kan ske på skolan med stöd av elevhälsan eller i samverkan med andra utanför skolan såsom socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), primärvården, Barn- och ungdomshabiliteringen, polisen med flera. Skolan har kontinuerlig kontakt med eleven.

5. Omfattande frånvaro

Skolan fortsätter med åtgärder och insatser för att få eleven att närvara i skolan. Om eleven fortfarande är frånvarande i betydande omfattning gör rektor en skolpliktsanmälan till grundskoleförvaltningen. Om eleven bor i en annan kommun görs anmälan till hemkommunen.

I de fall frånvaron fortsätter trots att alla tänkbara ansträngningar gjorts på skolan för att på frivillig väg åstadkomma en lösning, och det bedöms att vårdnadshavaren brustit i att fullgöra sina skyldigheter kan som en yttersta åtgärd ett vitesföreläggande göras enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800).

 

Senast ändrad: