Uppdaterad 1 december 2020

1 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Transkribering av pressträff;
14 maj 2020

Pressträff med anledning av covid-19, torsdagen den 14 maj kl 10.00.

Ja, hej och välkomna till Malmö stads pressträff om covid-19, coronaviruset, i Malmö. Välkomna ni som är här och följer oss via webben.

Idag har vi frågeställare via webben, som vi tar efteråt.

Per-Erik Ebbeståhl heter jag, ledningsstrateg, vi börjar med en lägesbild.

Vi har med oss Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör,

Och Anders Malmquist grundskoleförvaltningen.

Efteråt tar vi frågor.

När det gäller Malmö stad och smittspridning här har ni säkert följt det i media, ser ganska bra ut då vi inte har den utveckling som vi prognosticerat.

Vi pratade om en månad sen om en topp i slutet av maj, som det ser ut nu ifrån Region Skånes prognoser kommer vi få en jämn smittspridning, en jämn nivå, både i skåne och i Malmö.

Det ser vi bakåt, vi har ungefär lika mycket inlagda på intensivvård, cirka 20 personer per dag.

Det ligger rätt jämnt.

Prognosen bygger dock på att vi har en uthållighet - att vi stannar hemma om man är det minsta dåligt, håll avstånd och tvättar händerna noggrant.

Det gör vi för att hålla oss på denna nivå.

Malmös verksamheter är ganska balanserade, inga stora ökningar.

Antal smittade i Malmö redovisas från regionen en gång i veckan - senaste veckan hade vi 90 fall av konstaterade smittade, totalt 298 fall sedan man började provta.

Det innebär inte 298 sjuka, utan 298 som fått diagnos och blivit provade.

Flera av dem är friska.

Samma för våra verksamheter - flera som smittats har tillfrisknat.

Det är en ganska jämn utveckling kring denna händelse, vilket ger oss möjlighet för att planera för en annan situation.

Vi planerar för två scenarior - det ena är att vi ligger på denna nivå, det andra är att hantera en topp, om den kommer.

Men situationen idag kan vara det nya normala, i alla fall närmaste halvåret-året.

Då behöver vi förhålla oss till det med åtgärder, och beredskap för en topp igen.

Allt detta bygger på att vi alla sköter oss och tar det ansvar som vi tagit.

Vi närmar oss en ny fas på året där det är varmt och skönt ute, vilket riskerar att man träffas i större folksamlingar.

Vi ser att det kan bli varmt snart, och stränderna är attraktiva.

Viktigt att ta egna ansvaret här - se till att hålla avståndet, är man krasslig stannar man inne även om det är fint ute.

Vi ser också ökad närvaro i naturen, generellt, det är många som kanske är ovana vid det, så även om man är ute i ett strövområde är det viktigt att hålla avståndet, och framförallt viktigt att betänka den höga brandrisken i skog och mark, så betänk även dessa risker.

Det gäller malmöbor som rör sig i andra kommuner också.

Det är att tänka på - även om man är ute, följ reglerna för miljöerna och håll avstånd.

Det är det övergripande, men vi har också skolavslutning att prata om, vilket Lars Rehnberg och Anders Malmquist ska prata om.

-Tack, Per-Erik Ebbeståhl. Jag ska prata om gymnasiet och andra pågående åtgärder som ligger, och läget kring vuxenutbildning.

Gällande studentavslutningen, så blir det inte som vanligt 2020.

Det blir något helt annat, inga öppna tillställningar som brukligt.

Vi har jobbat med utgångspunkt i Folkhälsomyndigheten rekommendationer att göra öppningar under examensdagen.

Vi har haft arbete på alla skolor, varje skola måste hitta ett koncept som passar, och alla de förslag som tagits in som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi också haft samråd med polisen om och prövat utifrån smittskyddssynpunkt.

Men även om ceremonier ser olika ut, har vi gett olika möjligheter för vårdnashavare att delta i utspringen.

Men det blir enbart närmaste anhöriga som kan delta.

Grundprincipen är att det ska vara två anhöriga som får närvara per elev.

Det innebär att man får organisera utspringen så att det sker i mindre grupper så man klarar Folkhälsomyndighetens krav på max 50 personer per samling.

Det är också viktigt att fördela över tid - det blir alltså ett antal dagar med utspring.

De större skolorna får förlägga detta under flera dagar.

Totalt är det runt 1700 elever som på detta sätt ska få uppleva studenten på ett annat sätt än traditionellt.

Vi gör vad vi kan inom ramarna för att göra detta till en positiv upplevelse, även 2020.

Det är viktigt att säga att vi tar fullt ansvar för det vi gör i våra gymnasier.

Det är som Per-Erik Ebbeståhl säger att vi alla har ett ansvar för den situation vi befinner oss i.

Det innefattar elever, föräldrar, vårdnadshavare och andra som vill uppmärksamma studentavslutningen.

Det är alltså en åtgärd som vi vidtar för att klara de krav som finns från Folkhälsomyndigheten.

Så det är viktigt att helheten och ceremonierna blir så.

Alla skolor har sina planer helt klara.

De blir kommunicerade idag, direkt till elever och vårdnadshavare, alla får upplägget på rätt sätt.

Hur det ser ut på varje skola går direkt till vårdnadshavare och elever.

Det om studentavslutninger i Malmö.

Verksamheterna pågår för fullt fram tills dess.

Det vi gör är att många skolor har med Folkhälsomyndigheten-språk delvis stängt.

Många har olika former av enskilda besök till skolan för olika syften.

Idag har vi 700 elevbesök som varit på senaste tiden, olika behov av fysisk kontakt med elevhälsovård och pedagogiskt stöd för moment man behöver hjälp med.

Vi har den möjligheten att göra undantag för grupper. Det är 7 olika undantag som finns på de kommunala gymnasieskolrona. Det finns moment som är kopplade till praktiska moment, som i yrkes⁠utbildningar och även andra typer av utbildningar. Där man kanske behöver säkerställa formerna för examination.

Lite kort gäller det att titta framåt. Vi planerar sommarskola för elver i första hand som inte går på nationella program.

Vi ser över behovet av att även ytterligare elever kan behöva mer av undervisningen under sommaren.

Vi återkommer hur vi tänker utöka den.

Annars så har många uppfattat höstterminen som mycket i fokus. Det vill säga, kommer den stängda situationen ligga kvar för gymnasie och vuxenskolor? Vi har kontakt med SKR kring detta. Ska man göra prioriteringar så är det viktigt att göra det för de som börjar på första året i gymnasieutbildningar.

Det är en sak att gå över från ett år till ett annat och helt annorlunda att få börja på något helt nytt som förstaårs⁠elev.

Vi får se om det kommer ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Närvaro - ser vi i kommunala gymnasieskolorna så är det god närvaro. Det ligger på 89% enligt senaste siffrorna. Något högre än för snittet på ett helt läsår.

Naturligt med låg sjukfrånvaro då vi kan jobba hemifrån i detta läge när man är lite krasslig.

Vuxen⁠utbildningen har lite annan situation. Vi har många elefer på SFI som avbrottar. Där vidtar vi olika typer av åtgärder vidlöpande. Vi kodar de utifrån formerna som passar, så att vi kan ta tillbaka de eleverna och ge de rätt möjligheter.

Vi lånar ut stora mängder med digital utrustning. Som datorer och bredbandsmobilstickor. För att säkerställa att bibehålla elever.

Vi ser framöver att vi kommer ha ett ökat söktryck på vuxenutbildningen. Det kommer ge en snabb effekt det som händer på arbetsmarknaden, vi kommer behöva möta ett ökat tryck.

Från de som dessvärre lämnar arbetsmarknaden och söker sig till utbildningar.

Hälsa- vård och omsorgn, det är ytterligare ett paket från regeringen som handlar om en satsning om att stärka kompetensen inom vård och omsorg. Vi kommer att säkerställa att så snabbt som möjligt komma igång med utökade utbildningar för de som jobbar inom vård och omsorg.

Jag stannar där. Anders?

Anders: Jag tar över och berättar lite om grundskolan i Malmö. Jag vill konstatera att det är vanlig verksamhet i alla delar av vår organisation. Tack vare den långsamma smittspridningen så har vi kunnat ta fram scenarieplaner. Vi har kunnat förbereda med stöd och planer för distansundervisning. Vi har kunnat ta fram riskanalyser. Planera för hur vi ska kunna ta hand om till barn med föräldrar som har samhällsviktiga uppgifter.

Vi har organiserat och se hur vi kan omfördela personal om vi får hög sjukvfrånvaro i personal⁠grupper. Även om det känns lika aktuellt idag.

Det har varit en stor frånvaro i grundskolan i hela landet, särskilt i de socioekonomiskt utsatta områdena. Väldigt hög frånvari i Malmö i april. Vi har mött det med kommunikationsinsatser på 10 språk. Det har avrit ett jättearbete på skolorna att ringa runt och berätta om att det är viktigt att man kommer. Det är hyffsat normala frånvarosiffror, runt 10%. Med tanke på Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att stanna hemma vid minsta förkylning så är det acceptabelt.

Skolavslutningar - Folkhälsomyndigheten har kommit med ny rekommendation igår där man berättar om hur de tycker att man ska göra i grundskolan. I korthet - det kommer att äga rum på den ordinarie skolan i ordinarie undervisningsgrupp och man vill inte att vårdnadshavare kommer.

Skolavslutningar - Folkhälsomyndigheten har kommit med ny rekommendation igår där man berättar om hur de tycker att man ska göra i grundskolan. I korthet - det kommer att äga rum på den ordinarie skolan i ordinarie undervisningsgrupp och man vill inte att vårdnadshavare kommer.

Niorna har fått ställa i baler, men man försöker göra något trevligt tillsammans på skolorna istället.

Vi tror att vi gör något som eleverna kommer uppskatta som trevligt.

Vi har en utökad grupp elever som har ett behov av att ta igen undervisning. Vi har alltid lovskola i grundskolan där elever som missat kan ta igen det som man missat. Vi behöver utöka lovskolan i år, i den mening i att vi har det på fler skolor och erbjuder fler detta. Framförallt elever i åttan och nian. En del skolor har valt att ha det under loven under våren. Intresset är mer än dubbelt så stort för lovskolor. Över 800 anmälningar i år.

Vi vet inte hur många som kommer i slutändan, men det görs en stor satsning och det ställs resurser till förfogande. Det äger rum efter skolavslutning och före midsommar.

Situationen är rätt mycket som vanligt, efter gångna månaden.

Vi möter utmaningarna en efter en i mer krisriggad ledning, för att möta frågor som måste lösas och tolkas.

En del har gällt hur agera när elever eller personal är smittad, vi kan nu säga att vi inte har någon smittspridning på skolorna, så vi har inte behövt ta hand om det.

Det är vi glada för det.

Det var den information jag hade.

-Tack så mycket.

För att sammanfatta, att hålla den låga nivån på smittspridning, är ett av våra övergripande mål, att skydda risk⁠grupp och säkerställa arbetet.

Det blir allt mer tydligt att smittan påverkar allt, på lång sikt.

Därför ska vi arbeta tillsammans, Malmö stad har gott arbete med Region Skåne och kommuner och länsstyrelsen, vi påverkar varandra och behöver gå i gemensam riktning och gemensam takt.

Och det är vitkigt med personligt ansvar och fortsätter - håll i, håll ut, håll avstånd och håll kontakt på rätt sätt.

Tack för det.

Vi avslutar där.

Ni som varit med tidigare, då vi har med folk på länk kommer vi smyga med en mick, när ni vill fråga, räck upp en hand och presentera er.

-Jag undrar hur det ser ut med äldreboende i Malmö, har ni något att säga?

-Inte mer på detalj, vi har totalt i verksamheten cirka 40 smittade fördelat över de olika boenden.

-Ni ser inte att smittan ökar på äldreboenden?

-Inte med någon hög takt.

Generellt följer det den samhällsspridning i SKåne i stort, som ju är låg.

-Direkt.

-Vi har en fråga från Sydsvenskan till Anders Malmquist.

Hur vet staden att det inte finns smittspridning på grundskolon?

-Vi vet inte säkert, men det är ingen ökad frånvaro, men vi tar inte reda på sjukdomsorsakerna, det är där vi är nu. Vi spårar inte smitta generellt, bara de som läggs på sjukhus testas.

Vi kan gissa att det finns en och annan, framförallt personal, men det får vi aldrig reda på, det hanteras som vilken frånvaro som helst. Är man frisk är man på plats, annars inte.

-Inga fler? Då tackar vi för idag.