Uppdaterad 1 december 2020

1 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Transkribering av pressträff;
18 juni 2020

Pressträff med anledning av covid-19, torsdagen den 18 juni kl 11.00.

Per-Erik Ebbeståhl, Ledningsstrateg, Stadskontoret

-Jag får hälsa er som följer detta via webben hemskt välkomna.

Vi har situationen vi har idag, som är väldigt god.

Både gällande smittan generellt i samhället, och smitta i våra verksamheter.

Med det sagt är det frågan om att håll i och håll ut.

Smittan har inte försvunnit; viruset finns kvar.

Vi har i närtid konkreta exempel, i samband med student⁠avslutningen, då vi såg en ökad smittspridning i gruppen 18-20.

Gällivare rapporterar en kraftig och snabb smittspridning, på grund av att man inte följer de rekommendationer som finns.

De grundläggande rekommendationer vi har, om att hålla avstånd, tvätta händerna noggrant och ofta, och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk, det gäller så klart fortfarande.

Ska vi lyckas behålla situationen som den är, är det viktigt att alla hjälps åt att hantera situationen.

Med den inledningen lämnar jag över till Gisela Öst, för att prata om situationen i hälsa, vård och omsorg.

Gisela Öst, Förvaltningsdirektör,
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

-Tack. Jag tänkte dra en kort tillbakablick.

Av de 10 000 personer som vi i Malmö stad hjälper att vårda, eller som har en insats hos oss, är det ca 100 personer som haft en konstaterad smitta under pandemin så här långt.

I april och maj kunde vi se att vi hade en topp - då var det ca 50 personer vi hjälpte, som hade konstaterad smitta.

Sen dess har vi också sett att kurvan vänt nedåt, vilket känns bra.

Det är också roligt att kunna säga att de allra flesta också har tillfrisknat.

I dagsläget är det ett fåtal personer med konstaterad smitta i staden. Det är glädjande att idag kunna säga att vi idag har smittfria vårdboenden i Malmö stad.

Inför sommaren har vi bemannat upp lite extra, för att kunna säkra vården och omsorgen, och eventuellt ha en bra bemanning för en förhöjd frånvaro.

Förvaltningen började tidigt en rekryterings⁠kampanj, och vi har haft många bra personer som sökt till förvaltningen, som haft relevant erfarenhet och bra kompetens.

Medarbetarna är nu introducerade, och finns i verksamheterna.

Sjukfrånvaron, eller frånvaron i verksamheterna finns, som är ca 7 % idag - det är ett normalläge för oss.

Vi kommer dock fortsätta att följa all frånvaro på varje arbetsplats, varje dag, under sommaren.

Vi har sett att ett närvarande ledarskap har betydelse, vi kommer därför på ledningsnivå följa det dagliga arbetet med covid, och finnas på plats, för att snabbt kunna agera och också åtgärda om det behövs.

Vi kommer fortsatt påminna om basal hygien, att stanna hemma om man har minsta symtom, och att man också får provtagning inom de 72 timmar man ska ha det på.

Under sommaren känns det tryggt och bra att vi fortsätter arbeta med våra covid-team, att vi har kohortvården på plats, och fortsätter samarbete med primärvård och regionerna

Under sommaren känns det tryggt och bra att vi fortsätter arbeta med våra covid-team, att vi har kohortvården på plats, och fortsätter samarbete med primärvård och regionerna.

Vi har gjort risk⁠analyser utifrån en värmebölja, som vi ser över utifrån ett corona-perspektiv.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer, gällande provtagning av äldre och personal.

Vi smittspårar där det behövs, och vi för dialog med vårdhygien och smittskydd efter behov, och använder skyddsutrustning där den ska användas.

Medarbetare i hemtjänsten har skyddsutrustning de kan använda om de möter personer som har eventuella symtom.

I våra verksamheter på särskilt boende och korttidsboende, har vi fortsatt besöksförbud fram till 31 augusti. Vi är väl medvetna om att det är en påfrestande situation, för brukare och anhöriga.

Utevistelse är viktigt, och vi kommer naturligtvis se till att ha extra utevistelser. Vi vill gärna att nära och kära ska träffa sina anhöriga. Vi har därför nu de fina hälsa-på-skydden, ute på våra vårdboenden eller i dess när⁠miljö.

Digitala möten finns det möjlighet till. Vi har ipads ute i våra verksamheter, där brukarna får hjälp att koppla upp sig och möta anhöriga på distans.

Nästa vecka testar vi också en digital mötesplats på mötesplats Tuppen, där vi har ett digitalt rum dit anhöriga kan komma om man har problem med tekniken hemma, och få hjälp och stöd i att göra det. Vi testar det mot ett vårdboende och ser hur det faller ut.

Jag vill rikta ett tack till alla anhöriga, som hjälper oss varje dag, att se till att våra äldre får en så fin dag som möjligt.

Sammanfattningsvis har vi tydliga rutiner, vi vet hur vi ska agera, vi har engagerade medarbetare.

Skyddsutrustning är på plats, vi har en god bemanning, och ett säkrat samarbete med primärvård och region.

Covid-team, kohortvård, med engagerade och duktiga medarbetare finns på plats.

Det nära ledarskap som kan agera vid behov, och det känns tryggt och hoppfullt inför sommaren.

MEN, det är inte över, det är som Per-Erik säger: Vi måste håll i, och håll ut. Vi arbetar i förvaltningen efter de fyra H⁠:na:

Hålla händerna rena, håller avstånd, håll i, håll ut.

För varje person som blir frisk eller behåller sig smittfri, är det en gemensam vinst för alla.

Caroline Lundholm, Enhetschef,
Fastighets- och gatukontoret

Jag tänkte berätta vad vi gör på gator och torg och parker och stränder.

Vi har sett att människor rör sig ute mycket mer, de är mycket mer beroende av våra mötesplatser i det offentliga rummet, för att kunna träffa nära och kära och umgås och upprätthålla ett socialt liv på ett säkert sätt.

Det ställer höga krav på oss. Vi måste hålla stränderna och parkerna rena och snygga, tömma papperskorgarna ofta, och se till att människor kan tvätta händerna.

Badplatstoalatterna städas tre gånger per dag, med desinfektionsmedel. Det kan vi öka om det behovs.

Fintoan på Gustav Adolfs torg är kostnadsfri. Vi har nattstädning och öppet dygnet runt vid Triangeln, Värnhemstorget och Södervärn.

Gällande parker och stränder, där det kan samlas mycket folk, arbetar vi oerhört mycket med information.

Vi vill trycka på det personliga ansvaret, att vi håller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att vi håller avstånd och tar hänsyn.

Vi har Eurosize skyltar, och skyltar som påminner om att vi har personal, med västar.

Det är många som glömmer pandemiläget.

Det finns badvärdar på stränderna, och deras uppfattning är främst en annan, men även de kan hjälpa till att påminna.

När det gäller arrangemang och aktiviteter är alla offentliga sammankomster över 50 personer inte tillåtna. Därför är arrangemang i vår regi inställda tills vidare, och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer som kommer också.

Vi vet att det finns behov av anpassade upplevelser och möjligheter att träffas, vilket vi ser i aktiviteterna vi behållit:

Guidade turer i kalkbrottet, slottsvisningar i Torup, exempelvis. Där det är för⁠anmält, och man kan hålla avstånd, och där det inte blir fler än 50 personer.

Det finns ett stort behov och högt tryck på de här.

Besöksnäringen, det är otroligt viktigt för Malmö, och sysselsätter mycket människor. Där har luften gått ur.

Det lilla vi kan göra under trygga och säkra omständigheter, för att blåsa liv i, gör vi tillsammans med bland annat Urban Beach, som finns på Ribban vanligtvis, men det är anpassat nu och vi kallar det Urban Summer.

Det blir fasta möbler, och man ska kunna bjuda in människor att träffas säkert.

Det finns satsningar för barn och unga som turnerar i stadsdelarna, för att säkerställa att det finns aktiviteter på sommarlovet.

Vi vet att vi får reaktioner på att det emellanåt varit trångt på bryggor, stränder och parker.

Vi vill återigen vädja till alla att ta hänsyn och hålla avstånd.

Det är den strategi som Folkhälsomyndigheten haft, och den vill vi fortsätta implementera.

Många frågor om varför vi inte har ordningsvakter på stränderna och parkerna, men det finns inte möjlighet till det, och inget lagstöd för en kommun att avvisa människor.

Vi vill inte heller stänga platser, då blir det trångt någon annanstans.

På platser där det är möjligt har vi badvärdar, i Folkets park har vi parkvärdar, som kan hjälpa till att påminna människor.

Det vi också kan säga är att: Att inte hålla avstånd är inget brott; därför är det svårt att ingripa i de fall vi kan tillsätta ordningsvakter, eller där polis finns.

Poliser har möjlighet att uppbryta en allmän sammankomst, om de ser behov.

Vi får frågor om markeringar vid bryggor - vi har sett på möjligheten, men det är svårt, det regnar bort och det blir en hög omsättning på personal att ttejpa upp det.

Det är inget vi kommer göra i dagsläget.

Och vi får också frågor om kommunikationen på skyltar, där vi försökt använda symboler, för att göra det begripligt och förståeligt för så många som möjligt.

Arvid Nordland, Enhetschef, Miljöförvaltningen

-Jag är här för att berätta om en ny lag som riksdagen beslutade om igår, som gäller tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Jag tänkte först berätta om arbetet som pågår, när det gäller trängsel på serveringar, vi arbetar med på miljöförvaltningen.

Det har funnits en särskild föreskrift i två månader, från Folkhälsomyndigheten, som reglerar företags ansvar gällande serveringar, restauranger och kaféer.

Vi har jobbat aktivt med frågan sen dess och gjort kontroller på platser i staden, och vid tillfällen då vi tror trängsel kan uppstå.

Vi möts av företag som kämpar hårt i den svåra situationen som råder - det är färre besökare än normalt. Vi förstår att det är en utmanande tid.

Men vi har en positiv dialog med verksamheterna, anser vi, där verksamheterna är villiga att göra de åtgärder som vi tycker behövs, oavsett omfång.

Det fungerar, och vi hoppas det kommer fortsätta på samma sätt, så länge den särskilda lagstiftningen och föreskrifterna kommer behövas.

Från 1 juli träder en ny lag i kraft, som ersätter den här föreskriften.

Syftet är detsamma: Att begränsa smittspridningen av covid-19, när det gäller serveringar.

Det handlar om att verksamheterna ska anpassa sina möbleringar, se till att rutiner finns på plats, som personalen känner till, så de arbetar proaktivt och aktivt för att säkerställa att det inte blir trånga situationer på serveringarna.

De här kraven kan komma att kompletteras - lagen lämnar utrymme för kompletteringar, om behovet uppstår. Då kan Folkhälsomyndigheten komma med ytterligare regleringar.

En stor ändring med lagen är att istället för att det är smittskyddsläkaren som beslutar om åtgärder på restauranger, till exempel, så flyttas ansvaret över på kommunerna och på oss.

Det till⁠kommer också nya åtgärds⁠möjligheter. Istället för att bara kunna stänga en verksamhet, har vi nu möjligheten att förelägga företag som inte anpassat verksamheten efter föreskrifterna.

Förelägganden och tillsyn är vi vana vid; det är så vi arbetar främst.

Det finns större problem, då kan man behöva stänga. Men mindre åtgärder, då har vi föreläggande som alternativ istället för stängning.

Vi ser positivt på lagen. Vi tror den kommer hjälpa oss att bli tydligare mot företagen, att ställa krav på vad de behöver åtgärda, och hur, för att undvika stängning av verksamheten.

Det kommer också innebära att det blir en kortare tid från ett besök till eventuellt beslut, om det finns allvarliga brister.

Vi har samarbetat i frågan tillsammans med regionens smittskydd och tycker det samarbetet fungerat väldigt bra.

Det är någonting som kommer vara fortsatt viktigt, då de är experter inom området.

Även om de inte är inblandade i besluts⁠processen, kommer vi ha avstämningar och diskussioner, om det dyker upp frågor vi behöver hjälp och stöd med.

För oss på miljöförvaltningen, gäller det att hitta rätt nivå, där vi varken ser mellan fingrarna för problemen, eller att vi blir övernitiska och ställer orimliga krav.

Vi ska hitta en nivå som fungerar för alla besökare, och för verksamheterna - det finns nämligen inte förbud att ha öppet restauranger och kaféer.

Uppfyller man kraven ska man kunna ha verksamhet som vanligt.

Lagen ställer höga krav på serveringsställen, men vi får inte glömma att vi som individer har en väldigt viktig roll i att få det här att fungera.

Bara för att vi kliver in på en restaurang upphör inte det individuella ansvaret - vi måste fortsätta ta ansvar, och göra individuella skillnader, genom att följa de råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som är inblandade i frågan.

Vi måste se till att det gäller alla delar av samhället, inte bara restauranger.

Per-Erik Ebbeståhl, Ledningsstrateg, Stadskontoret

-Vi från Malmö stad sida ser på intet sätt att det är en situation som är över.

Det gäller att hålla garden uppe under sommaren och in i hösten.

Vi har fått förändrade restriktioner gällande resor. Vi i Malmö och Skåne har en lägre smittspridning än Sverige i övrigt, och Europa i övrigt.

Väljer vi att resa är det väldigt viktigt att följa de rekommendationer som finns, även på en resa.

Väljer vi att resa är det väldigt viktigt att följa de rekommendationer som finns, även på en resa:

Hålla avstånd, tvätta händerna, res inte om ni är sjuka.

Vi vill även be våra gäster om detta, som eventuellt kommer besöka oss - inhemska och utländska.

Det som gäller i Malmö är att hålla avstånd, tvätta händerna, och stanna hemma om man är sjuk.

Det måste vi håll i och håll ut med.

Inte sänka garden!

Vi kommer ha fortsatt beredskap i Malmö stad, för att jobba med covid-19, om det blir en förändrad situation över sommaren.

Vi kommer inte ha pressträffar på det sättet, men arbetet fortgår ändå!

Precis som många varit inne på är det väldigt viktigt att hjälpas åt i det här. Att påminna varandra om frågor gällande trängsel, om man står för nära varandra - och hur man jobbar med det.

Det behöver man inte göra på ett o⁠trevligt sätt, man påminner bara "jag vill gärna ha distans till dig i kön".

Det är viktiga frågor. Vi ser hur det kan ta en annan riktning om vi inte följer de råd och rekommendationer vi har.

Det är bra och nyttigt att hålla sig utomhus. Det minskar smittrisken.

Det är också viktigt att komma ihåg, när det är fint väder:

Vi har kraftigt ökad brandrisk och skog och mark.

Det gäller parkerna och andra kommuner.

Vill ni åka till en annan kommun, och grilla eller göra något annat trevligt i naturen - kontrollera med kommunens hemsida, om vilka restriktioner som gäller.

Man kan fatta beslut om eldningsförbud relativt snabbt i kommunen, så följ den delen.

För att fortsätta kunna skydda risk⁠grupperna och hålla smittspridningen låg, vill jag tacka för att ni håll i, håll ut, håll avstånd, tvätta händerna och att ni stannar hemma när ni känner er sjuka.

Så slutar vi där!

Har vi några frågor? Nej?

Då avslutar vi här! Tack för idag!